Bli­ver du syg, når du hol­der fri?

BT - - KLUMME -

En­de­lig be­gyn­der din fe­rie, og så ind­fin­der en for­kø­lel­se el­ler in­flu­en­za sig på na­e­sten sam­me tid. Det er vildt ir­ri­te­ren­de, men fak­tisk helt nor­malt. Selv har jeg prø­vet det fle­re gan­ge, for­di jeg har pe­ri­o­der med rig­tig man­ge fored­rag, der ty­pisk fo­re­går om af­te­nen. Og hvis jeg glem­mer at la­ve plads i ka­len­de­ren til, at jeg kan få slap­pet af på da­gen og står på en sce­ne til kl. 22.00 et par da­ge i tra­ek, kan jeg na­e­sten va­e­re sik­ker på, at reg­nin­gen kom­mer i we­e­ken­den.

Det op­le­ver Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for In­ter­na­tio­nal Sund­hed, Im­mu­no­lo­gi og Mikro­bi­o­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­ver­si­tet og­så i for­bin­del­se med sin forsk­ning.

»Som for­sker i immunsystemet og krop­pens re­ak­tion på syg­dom ser jeg, at syg­dom i for­bin­del­se med fe­rie er no­get man­ge op­le­ver, og det sker sa­er­ligt, når man er fa­er­dig med et stør­re pro­jekt og er på vej på fe­rie. Så kom­mer for­kø­lel­sen el­ler in­flu­en­za­en,« har han ud­talt til Vi­den­skab.

dk

Det er alt­så et kendt fa­eno­men at bli­ve syg, når en pres­set pe­ri­o­de er over­stå­et. Og det be­hø­ver ik­ke at va­e­re en pe­ri­o­de med hårdt ar­bej­de. Det kan og­så va­e­re ef­ter pe­ri­o­der med pres i par­for­hold, øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, for hård tra­e­ning, osv. Det er sim­pelt­hen, for­di krop­pen er i stand til at ven­te lidt med at bli­ve syg, for­di der ik­ke er tid til det. Men hvis vi le­ver i en evig stress-til­stand el­ler un­der kon­stant pres, skal krop­pen nok forta­el­le, hvor­når det er tid til at få skabt ba­lan­ce, for det er umu­ligt at ud­sky­de syg­dom for evigt.

For at kun­ne for­stå, hvor­for en dej­lig fe­rie kan øde­la­eg­ges af syg­dom, skal vi kig­ge på vo­res im­mun­for­svar. Når im­mun­for­sva­ret bli­ver over­be­la­stet, re­a­ge­rer det – og vi ma­er­ker det som syg­dom, fe­ber osv. Stresshor­moner vil mo­bi­li­se­re en mas­se cel­ler i immunsystemet – bl.a. neut­ro­fi­le gra­no­lo­cyt­ter, der er en slags ae­de­cel­ler, der spi­ser bak­te­ri­er, in­den at de for al­vor bli­ver til sto­re in­fek­tio­ner el­ler be­ta­en­del­ser i krop­pen.

Hvis du pres­ser dig selv for hårdt gen­nem lang tid, er spørgs­må­let ik­ke, om du bli­ver syg. Det er kun et spørgs­mål om, hvor­når du bli­ver syg.

Hvor­dan sik­rer man sig så, at en stres­set el­ler pres­set pe­ri­o­de ik­ke be­ty­der va­egtøg­ning og syg­dom? Løs­nin­gen er, at du sør­ger for at pas­se godt på dig selv på an­dre om­rå­der end net­op det, der pres­ser. Det vil alt­så si­ge med din kost, din søvn og det, du drik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.