Din krop

BT - - KROP I BALANCE -

fast i den her kost­plan el­ler det her tra­e­nings­pro­gram lidt la­en­ge­re!’

Er det man­gel på ind­sats? ’Må­ske skul­le jeg tra­e­ne fle­re da­ge om ugen el­ler la­en­ge­re tid ad gan­gen?’ Er der no­get galt med mig? ’Den her kur vir­ke­de jo for fem år si­den, hvad gør jeg galt, si­den den ik­ke vir­ker nu?’

Of­test op­le­ver jeg, at det er man­gel på den ret­te op­skrift. Op­skrif­ten, som ta­ger hen­syn til al­le aspek­ter­ne i dit liv – at du kan ha­ve en dår­lig dag på ar­bej­det, et ska­en­de­ri med din ka­e­re­ste, en uven­tet bun­ke reg­nin­ger i po­st­kas­sen, en søvn­løs nat med en syg ba­by.

Op­skrif­ten, som kan til­pas­ses din in­dre til­stand og skif­ten­de krav fra din om­ver­den – for de skif­ter fra dag til dag.

Op­skrif­ten, som in­de­hol­der gen­ve­je til at få krop­pen til at re­spon­de­re, li­ge pra­e­cis som du ger­ne vil ha­ve den til.

Alt sam­men uden at gø­re vold på den, mens den i for­vej­en skal hånd­te­re de­ad­li­nes, op­va­sken, af­hent­ning af børn til ret­te tid, fa­mi­lie­for­plig­tel­ser, so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter og me­re til.

I de kom­men­de uger kan du føl­ge med her og la­e­re, hvor­dan du kan til­pas­se tra­e­nin­gen, ko­sten og ik­ke mindst re­sti­tu­tio­nen, din dags­form, så du kan bru­ge din ener­gi, tid og over­skud på ting, du virkelig bra­en­der for – og und­gå at bra­en­de ud.

Så du på mar­kant min­dre tid og med en min­dre ind­sats kan op­nå en me­get stør­re ef­fekt, end du no­gen­sin­de tro­e­de var mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.