Lek­tion 3: Tra­en min­dre for at nå la­en­ge­re

BT - - KROP I BALANCE -

• Har du sva­ert ved at fal­de i søvn om af­te­nen? • Har du sva­ert ved at våg­ne om mor­ge­nen? • Sover du min­dre end 8-9 timer hver nat? • Våg­ner du op én el­ler fle­re gan­ge i lø­bet af nat­ten? • Sover du i et rum med lys og/el­ler larm? • Fø­ler du dig tra­et, når du våg­ner? • Kan du kun våg­ne ved hja­elp af va­ek­k­eur? • Går du i seng se­ne­re end kl. 23? • Står du op tid­li­ge­re end kl. 6? • • Smid din te­le­fon ud af sove­va­e­rel­set og tag alt an­det elek­tro­nisk ud­styr ud af stik­ket. Den strå­ling, der ud­sen­des fra elek­tro­nisk ud­styr, for­rin­ger din søvn­kva­li­tet ved at for­hin­dre den dy­be re­sti­tu­e­ren­de søvn­fa­se. Sluk og­så for Wi-Fi i he­le hu­set, når du ik­ke bru­ger det (og­så om da­gen). • Down­lo­ad pro­gram­met f.lux til com­pu­ter/mac. Det si­mu­le­rer sol­ned­gang på din com­pu­ter­ska­erm, så krop­pen får sig­na­ler om, at den skal for­be­re­de sig til at sove i ste­det for at tro, at det er mor­gen og pro­du­ce­re stresshor­moner pga. det el­lers skar­pe lys. (Ja, det er bedst slet ik­ke at sid­de for­an com­pu­te­ren ef­ter kl. 20 – men er det ik­ke altid re­a­li­stisk, så gør dét ba­re at aen­dre be­lys­nin­gen en stor for­skel). • Skriv tre ting ned, som du har va­e­ret tak­nem­me­lig for i dag. Det re­du­ce­rer mar­kant pro­duk­tio­nen af stresshor­moner i din krop, hvil­ket gi­ver dig en dy­be­re søvn. • Du op­le­ver et ener­giboost og ska­er­pet op­ma­er­k­som­hed sam­ti­dig, for­di din hjer­ne bli­ver indstil­let på den ret­te fre­kvens • Din mo­ti­va­tion til at ta­ge fat på an­dre ud­for­drin­ger i dag­lig­da­gen øges • Den kor­te va­rig­hed af tra­e­nings­pas­set gør dig i stand til at va­e­re 100 pct. til ste­de i tra­e­nin­gen. Jo la­en­ge­re tid du er ak­tiv, deso jo stør­re til­bø­je­lig­hed er der til, at du bli­ver di­stra­he­ret, og det be­gra­en­ser din ev­ne til at tra­e­ne med nok in­ten­si­tet til at kun­ne se en kro­p­s­lig for­vand­ling. • Tra­e­nings­ma­eng­den, du kan nå på 20 min. er let at re­sti­tu­e­re fra, så du kan tra­e­ne of­te­re. • Be­va­e­gel­ser­ne skal in­vol­ve­re he­le krop­pen og va­e­re mo­to­risk ud­for­dren­de – kett­le­bells er f.eks. det helt per­fek­te red­skab til det for­mål, for­di de er med til at ud­for­dre krop­pen og hjer­nen på en an­der­le­des må­de. • Der skal va­e­re kva­li­tet i hver en­kelt gen­ta­gel­se (la­es: per­fekt form) – din krop op­le­ver dår­lig form som en stres­sfak­tor på det un­der­be­vid­ste plan, hvil­ket på sigt vil for­vand­le din krop i en min­dre ønskva­er­dig ret­ning. • Oven­stå­en­de be­ty­der, at du skal tra­e­ne langt fra ud­mat­tel­se – og­så for at und­gå, at mus­k­ler­ne i din krop bli­ver ak­ti­ve­ret i en uhen­sigts­ma­es­sig ra­ek­ke­føl­ge, hvil­ket øger ri­si­ko­en for ska­der mar­kant. Det til­la­der dig sam­ti­dig at få me­re ar­bej­de gjort på min­dre tid – hvil­ket er den di­rek­te gen­vej til en kro­p­s­lig for­vand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.