Be­kym­rer du dig om det rig­ti­ge?

Hvis be­kym­rin­ger fyl­der for me­get, uan­set om de hand­ler om ter­ror el­ler an­den frygt, kan det fø­re til depression og angst­symp­to­mer

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Ide se­ne­ste uger fø­les det som om, nyhe­der­ne kun har hand­let om ter­ror. Det er som om, der er ter­r­o­ri­ster overalt. Et turist­fly blev sprun­get i luf­ten, der har va­e­ret uhyg­ge­li­ge angreb i Pa­ris, hvor men­ne­sker til kon­cert og fod­bold blev an­gre­bet med ma­skin­ge­va­e­rer og bom­be­ma­end. Den slags kan sa­et­te en skra­ek i li­vet på de fle­ste.

Des­u­den har ad­skil­li­ge ter­r­ora­lar­mer og­så i Dan­mark luk­ket ba­ne­går­de, luft­hav­ne og an­dre of­fent­li­ge ste­der i ti­me­vis. Ter­r­o­ri­ster­ne er overalt. El­ler så­dan kan det i hvert fald nemt fø­les.

Be­kym­rin­gen for at bli­ve ramt af ter­ror kan for­stå­e­ligt nok fyl­de me­get i tan­ker­ne. Men hvor­dan und­går du, at tan­ker­ne ta­ger over­hånd og kom­mer til at kon­trol­le­re dit liv?

Først og frem­mest er det vig­tigt at for­stå, at det er helt nor­malt, at va­e­re lidt me­re op­ma­er­k­som end sa­ed­van­ligt i dis­se ti­der, men tan­ker­ne kan ta­ge over­hånd. Må­ske und­går du at fa­er­des i det of­fent­li­ge rum. Må­ske over­vå­ger du di­ne om­gi­vel­ser for trus­ler - na­er­mest i døgn­drift. Op­le­ver du det? Så spørg dig selv, hvor lang tid, du egent­lig bru­ger på at ta­en­ke på ter­ror.

Er det blot nog­le få øje­blik­ke et par gan­ge om da­gen, vil du højst sand­syn­ligt ik­ke op­le­ve de sto­re ge­ner, men hvis ter­r­ortan­ker­ne fyl­der fle­re timer hver dag, kan du op­le­ve symp­to­mer som hjer­te­ban­ken, sve­de­tu­re, høj puls, an­s­pa­endt­hed og mu­skel­s­mer­ter.

Man­ge tror fejl­ag­tigt, at det en god idé, at over­vå­ge om­gi­vel­ser­ne i håb om, at få øje på ter­r­o­ri­ster­ne, in­den de an­gri­ber. Men hvor­dan kan du va­e­re sik­ker på, at du be­kym­rer dig om de rig­ti­ge pro­ble­mer og fa­re-mo­men­ter?

Alt imens du går rundt og spej­der ef­ter ma­end med selv­mord­s­ba­el­ter, bli­ver du må­ske ramt af en el-bil, der lyd­løst kom­mer sni­gen­de rundt om hjør­net. Det var en fa­re, du slet ik­ke hav­de be­kym­ret dig om, og nu lig­ger du dér på kø­re­ba­nen.

Po­in­ten er, at der er tu­sind­vis af for­fa­er­de­li­ge og ube­ha­ge­li­ge ting, som du kan gå rundt og fryg­te. Tra­fi­kuheld, kra­eft, for­gift­ning og as­best er blot nog­le af de man­ge tu­sind­vis af fa­rer, man po­ten­ti­elt kan bli­ve ud­sat for og der­ved be­kym­re sig om. Det er de fa­er­re­ste be­kym­rin­ger, der bli­ver til vir­ke­lig­hed. Og alt for of­te be­kym­rer vi os unø­digt om de ’for­ker­te’ ting. Ale­ne det, at vi be­kym­rer os, kan le­de til angst el­ler de­pres­sions­symp­to­mer.

Så lad va­e­re med at be­kym­re dig om ter­ror el­ler an­dre unø­di­ge ting.

Men hvor­dan sty­rer jeg selv mi­ne be­kym­rin­ger?

Hvis du ger­ne vil be­gra­en­se di­ne be­kym­rin­ger og der­ved få fa­er­re stress- og angst­symp­to­mer, men fø­ler at tan­ker­ne ma­ser sig på og er ukon­trol­lab­le, så prøv øvel­sen på mod­sat­te si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.