Ung­dom

Anmeldelse: ’Fa­scist­kom­mu­ni­sten’ hand­ler om 60er­nes og 70er­nes tu­mul­ta­ri­ske Ita­li­en

BT - - BOG-FIX - Jør­gen Jo­han­sen Ti­tel: For­lag: For­fat­ter: Over­sa­et­tel­se: Sider: Pris:

Mkul­tur@ber­ling­s­ke.dk ed ’Fa­scist­kom­mu­ni­sten’ ta­ger An­to­nio Pen­nac­chi kro­no­lo­gisk fat, hvor han slap med be­st­sel­le­ren og mester­va­er­ket ’Mus­so­li­ni-ka­na­len’. Hvor ’Mus­so­li­ni-Ka­na­len’ da­ek­ker tre ge­ne­ra­tio­ner af Peruzzi-fa­mi­li­ens liv og spa­en­der over den før­ste halv­del af 1900-tal­let – med ho­ved­va­eg­ten på Mus­so­li­ni-epo­ken og dra­e­nin­gen af De Pon­ti­ske Sum­pe – da sam­ler ’Fa­scist­kom­mu­ni­sten’ sig om de tu­mul­ta­ri­ske 1960ere og 1970ere. Et bom­be­at­ten­tat i 1969 mod en bank i Mila­no ind­led­te de så­kald­te ’blyår’, hvor ga­de­kam­pe, bort­fø­rel­ser og bom­be­at­ten­ta­ter hør­te til dagens ita­li­en­ske uor­den, og hvor de sor­te og rø­de bri­ga­ders ter­ror sat­te de­res pra­eg på det po­li­ti­ske liv.

’Fa­scist­kom­mu­ni­sten’ er ud­sty­ret med en un­der­ti­tel, ’Ac­cio Be­nas­sis vil­de liv’, der an­ty­der gav­ty­ve­forta­el­lin­gen med dens desil­lu­sio­ne­re­de mor­skab. Og så la­eg­ges der i øv­rigt ik­ke skjul på hi­sto­ri­ens for­ank­ring i An­to­nio Pen­nac­chis egen livs­hi­sto­rie. Som for­fat­te­ren slår fast i for­or­det: ’det er alt sam­men no­get jeg selv har op­le­vet’.

I fa­mi­li­en Be­nas­si er Ac­cio det sor­te får. I hvert til­fa­el­de be­fin­der han sig i kon­stant kap­pe­strid med sin sto­re­bror. På vej­en til at bli­ve vok­sen gør han iha­er­di­ge til­na­er­mel­ser til for­skel­li­ge pi­ger, og skil­drin­ger­ne af hans fo­rel­skel­ser og de før­ste seksu­el­le er­fa­rin­ger er skre­vet med sans og­så for far­cen, men først og frem­mest gen­nem­lø­ber han en ra­ek­ke sta­di­er, der og­så kom­mer til at stå som spej­lin­ger af det ita­li­en­ske sam­fund og dets po­li­ti­ske mod­sa­et­nin­ger og sam­men­sat­hed.

I ro­ma­nens start mø­der la­e­se­ren Ac­cio som elev på et pra­e­ste­se­mi­na­ri­um med am­bi­tio­ner om at bli­ve mis­sio­na­er og må­ske hel­gen. Så er han uhy­re ak­tiv i den fa­sci­sti­ske ung­doms­be­va­e­gel­se for si­den at gå over til den ven­stre­ra­di­ka­le ud­ryk­nings­kom­man­do Vo­lan­te Ros­sa. Un­der­vejs når han at er­kla­e­re sig som anar­kist, og ved ro­ma­nens slut­ning op­sø­ger han sin gam­le la­e­rer fra pra­e­ste­se­mi­na­ri­et. Ele­men­tet af po­li­tisk ko­me­die og til­fa­el­dig­he­der­nes spil er en si­de af ro­ma­nen, som og­så bi­dra­ger til at mar­ke­re den skep­ti­ske di­stan­ce til det po­li­ti­ske liv.

’Fa­scist­kom­mu­ni­sten’ (og­så dén frem­ra­gen­de over­sat af Tho­mas Har­der), har ik­ke sam­me epi­ske vin­ge­fang som ’Mus­so­li­ni-ka­na­len’, og til ti­der er de man­ge nav­ne og en­de­lø­se slags­mål ved at bli­ve for me­get. Men sta­dig­va­ek er det en un­der­hol­den­de og fa­sci­ne­ren­de forta­el­ling. Som rap­port om en ung mands ud­vik­lings­hi­sto­rie fun­ge­rer den fint. Som bi­drag til for­stå­el­sen af ita­li­ensk hi­sto­rie og po­li­tik er den bå­de far­ve­rig og la­e­re­rig. La­est i ly­set af de ak­tu­el­le ter­r­or­dis­kus­sio­ner er den et bå­de tan­ke­va­ek­ken­de og dy­best set skra­em­men­de stu­die i vol­dens lo­gik og op­trap­nin­gens me­ka­nis­mer.

Fa­scist­kom­mu­ni­sten. An­to­nio Pen­nac­chi. Tho­mas Har­der. kr. Gyl­den­dal.

352.

300

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.