Ber­tram for le­tø­ve­de Fo­kus, fo­kus, fo­kus! Al­ler­sid­ste bla­ek­s­ky

BT - - BOG-FIX -

Bjar­ne Reu­ters udø­de­li­ge se­rie fra 1970er­ne om Ber­tram, An­ders og Oscar har få­et nyt liv. I Gyl­den­dals se­rie, ’La­es me­re selv’, der hen­ven­der sig til la­e­se­he­ste fra 10-år­sal­de­ren og op­ef­ter, er de før­ste to bind al­le­re­de ud­kom­met, og nu kom­mer så ’Ber­tram – Tre eng­le og fem lø­ver’ og ’Ber­tram – Rid­der af skral­des­pan­den’. Uden at rø­be for me­get kan det af­slø­res, at vi bå­de kom­mer for­bi Zoo­lo­gisk Ha­ve og om­kring et kunst­ty­ve­ri i mil­li­onklas­sen. Gyl­den­dal, 150 kr pr. stk.

We­e­kend - 28.11.2015 ’Der er nog­le men­ne­sker, der kan bli­ve ved med at over­ra­ske og in­spi­re­re mig. Finn Ha­va­les­chka er en af dem....’. Så­dan skri­ver Ul­rik Wil­bek i sit for­ord til ’Ud­nyt dit per­son­li­ge po­ten­ti­a­le’. Finn Ha­va­les­chka er stif­ter og dag­lig le­der af Gar­u­da Re­search In­sti­tu­te, hvor han har ud­vik­let en ra­ek­ke le­del­ses­va­er­k­tø­jer og per­son­lig­hed­s­tests. Det er og­så em­net for hans nye bog, der bå­de kan bru­ges, når man vil for­stå sin ka­e­re­ste og sin chef. FADLs For­lag, 300 kr. 40 stats­mi­ni­stre. 39 ma­end og én kvin­de. 125 år. Det nu he­den­gang­ne års­ha­ef­te ’Blaeksprutten’ har va­e­ret med he­le vej­en. Sid­ste punk­tum blev sat sid­ste år. Men med ’Blaeksprutten. Danmarks stats­mi­ni­stre’ kom­mer her en al­ler­sid­ste bla­ek­s­ky. Tro­els My­len­berg, che­fre­dak­tør og po­li­tisk kom­men­ta­tor, har va­e­ret i ar­ki­vet og fun­det teg­nin­ger af så­vel Carl Th. Zahle og Thor­vald Stau­ning som An­ders Fogh Ras­mus­sen, Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Gyl­den­dal, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.