Fakta: Carl Holsts møgsager

BT - - NYHEDER -

28. ju­ni: Carl Holst bli­ver for­svars­mi­ni­ster. 24. juli: Carl Holst bli­ver vold­somt kri­ti­se­ret, da det kom­mer frem, at han ud over sin nye mi­ni­ster­løn på 1,2 mio. kr. om året står til at ind­kas­se­re 833.040 kr. i ef­ter­ve­der­lag fra sin tid som re­gions­rå­ds­for­mand. 27. juli: F-16-me­ka­ni­ke­re ad­va­rer mod, at de dan­ske kamp-fly, som er i kamp mod Is­la­misk Stat, i bog­sta­ve­lig for­stand er ved at slå rev­ner. Carl Holst sva­rer ik­ke på kri­tik­ken, for­di han er på fe­rie. Først 3. au­gust går han ind i sa­gen. 8. au­gust: Carl Holst mod­si­ger tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen (V) i sa­gen om, hvor­vidt Dan­mark gik i krig i Irak på grund af mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben. 11. sep­tem­ber: Carl Holst kom­mer un­der et stort me­di­e­pres, da hans nu­va­e­ren­de rå­d­gi­ver, Chri­sti­an Ingemann, an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve hjul­pet for­svars­mi­ni­ste­ren un­der valg­kam­pen, på trods af at Ingemann var an­sat af Re­gion Syd­dan­mark. 28. sep­tem­ber: For­ret­nings­ud­val­get i Re­gion Syd­dan­mark ret­ter hård kri­tik af Carl Holst ef­ter at ha­ve få­et en re­de­gø­rel­se om en mulig skat­te­be­talt valg­kamp fra em­beds­ma­end i Re­gion Syd­dan­mark. 29. sep­tem­ber: BT kan forta­el­le om en helt ny sag. Carl Holsts da­va­e­ren­de sekretaer i Re­gion Syd­dan­mark hav­de med­vir­ket til at få aen­dret ord­ly­den i en fak­tu­ra for at skju­le ud­gif­ter på 16.000 kr., Carl Holst hav­de haft til den ek­ster­ne ta­leskri­ver i 2012 og 2013. 29. sep­tem­ber: Carl Holst går af som for­svars­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.