I seng med fjen­den

BT - - NYHEDER -

RIG­TI­GE VEN­NER tyng­de ind på et ja, ly­der ana­ly­sen fra BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor. Men der er og­så en risiko.

»An­dre vil ta­en­ke, at magteliten hi­sto­risk set har ta­get fejl om EU fle­re gan­ge. Må­ske vil de end­da bli­ve pro­vo­ke­ret af, at dis­se fi­re sva­er­va­eg­te­re na­er­mest gi­ver va­el­ger­ne en or­dre, frem for at gå i di­a­log om de be­kym­rin­ger, folk har,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

På tors­dag 3. de­cem­ber stem­mer dan­sker­ne om det dan­ske rets­for­be­hold over for EU. Va­el­ger­ne skal af­gø­re, om rets­for­be­hol­det fra 1993 skal om­dan­nes til en så­kaldt til­valgs­ord­ning. Eu­ro­pol Kon­kret be­ty­der det, at Fol­ke­tin­get frem­over vil kun­ne va­el­ge, hvil­ke retsak­ter Dan­mark skal del­ta­ge i ,og hvil­ke vi skal hol­de os ude af. I mod­sa­et­ning til i dag, hvor Dan­mark ik­ke er med til at lov­gi­ve i EU, og den eu­ro­pa­ei­ske lov­giv­ning ik­ke har gyl­dig­hed i Dan­mark.

På grund af aen­drin­ger i uni­o­nens op­byg­ning er po­li­ti­sam­ar­bej­det, Eu­ro­pol, ble­vet en slags om­drej­nings­punkt i af­stem­nin­gen. Eu­ro­pol over­går fra mel­lem­stats­ligt til over­stats­ligt sam­ar­bej­de, hvil­ket gør, at Dan­mark med 1993-for­be­hol­det ik­ke kan va­e­re med i klub­ben.

Det er der­for, ja-par­ti­er­ne i valg­kam­pen ad­va­rer mod, at kam­pen mod gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet vil bli­ve sva­ek­ket, hvis dan­sker­ne stem­mer nej. Omvendt ad­va­rer mod­stan­der­ne, bla. Dansk Fol­ke­par­ti, mod, at et ja kan med­fø­re en fa­el­les europaeisk asyl­po­li­tik.

Kun fi­re da­ge før af­stem­nin­gen ty­der alt på en gy­ser. En frisk Gal­lup­må­ling for Ber­ling­s­ke Ti­den­de vi­ser, at 34 pct. vil stem­me ja, mens 38 pct. har ta­enkt sig at kryd­se nej. Til gen­ga­eld er na­e­sten hver fjer­de va­el­ger sta­dig i tvivl. Det er dem, de fi­re nye ven­ner ger­ne vil over­be­vi­se.

Bå­de Lars Løk­ke og Mette Frederiksen er eni­ge om, at po­li­ti­sam­ar­bej­det er det vig­tig­ste ar­gu­ment for et ja. Fra er­hvervs­li­vets si­de er det ‘tryg­hed og sik­ker­hed’ for virk­som­he­der­ne.

»Et ja gi­ver dan­ske virk­som­he­der for­de­le. De får de sam­me vil­kår som de­res kon­kur­ren­ter i Eu­ro­pa. F.eks. når de skal ind­dri­ve ga­eld og rig­tig me­get an­det,« si­ger Kar­sten Dybvad, adm. di­rek­tør for Dansk In­du­stri.

Hos Dansk Me­tal me­ner for­bunds­for­man­den, at et ja vil styr­ke den dan­ske mo­del på ar­bejds­mar­ke­det.

»Det vil bå­de bi­dra­ge til at styr­ke dan­ske løn­mod­ta­ge­res rets­sik­ker­hed og gi­ve fag­be­va­e­gel­sen bed­re va­er­k­tø­jer i be­ka­em­pel­sen af so­ci­al dum­ping,« ly­der be­grun­del­sen fra me­ta­l­ar­bej­der­nes for­mand, Claus Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.