Kom­mer ik­ke bag på os

BT - - NYHEDER -

er ’firklø­ve­rets’ annonce tynd på ar­gu­men­ter, men til gen­ga­eld tonstung på ‘pa­tos’.

»Det er sam­fun­dets sva­er­va­eg­te­re, der sa­et­ter de­res pro­fes­sio­nel­le tyng­de ind på at tra­ek­ke et ‘ja’ hjem. Det vil der utvivl­s­omt va­e­re en del va­el­ge­re, som vil no­te­re sig,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

En me­nings­må­ling fra Gal­lup i Ber­ling­s­ke Ti­den­de vi­ste lør­dag, at na­e­sten hver fjer­de va­el­ger sta­dig er i tvivl.

»I for­hold til dem kan dis­se an­non­cer få be­tyd­ning, for­di det gi­ver ind­tryk af, at de tun­ge­ste ak­tø­rer i Dan­mark er eni­ge. Der skal man al­li­ge­vel ha­ve en ve­l­ud­vik­let skep­sis for at me­ne, at de er helt på Må­nen,« ana­ly­se­rer Søs Ma­rie Serup.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti er man ik­ke enig.

»Jeg tror, så­dan en kampag­ne kan gi­ve det mod­sat­te re­sul­tat. Det hand­ler jo ik­ke ba­re om at va­e­re sam­men om et ja. Det er me­re at forta­el­le hvor­for,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Hos et af de an­dre nej-par­ti­er, Li­be­ral Al­li­an­ce, ta­ger man slut­spur­ten med sinds­ro.

»Det er ik­ke no­get, der ryster os. Der er ik­ke no­get nyt i det, de si­ger. Vi har til­lid til, at dan­sker­ne selv­sta­en­digt kan ta­ge stil­ling til, hvad de skal stem­me på tors­dag,« si­ger Chri­sti­na Egelund (LA).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.