Narko­hand­le­re skju­ler sig på net­tet

BT - - NYHEDER -

SKJUL­TE HJEM­MESI­DER pra­e­cis stør­rel­se – for pus­her­nes nye, di­gi­ta­le me­to­der ud­for­drer myn­dig­he­der­ne.

»Der er in­gen tvivl om, at det her er kom­met for at bli­ve. Det er klart, at jo dyg­ti­ge­re folk bli­ver på net­tet, de­sto me­re ud­bredt et pro­blem bli­ver det og­så. Det er naivt at tro, at vi får luk­ket det ned,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Lis­beth Jessen, Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter. Mar­ke­det vok­ser Narko­hand­len fo­re­går på så­kald­te kryp­to­mar­ke­der, som er di­gi­ta­le mar­keds­plad­ser på den mørklag­te del af in­ter­net­tet. Med di­gi­ta­le ind­købs­kur­ve, bru­ge­ran­mel­del­ser og le­ve­ring med po­sten fun­ge­rer mar­ke­der­ne på sam­me må­de som Den Blå Avis el­ler eBay – bort­set fra at der på kryp­to­mar­ke­der­ne pri­ma­ert sa­el­ges narko­ti­ka.

For at få ad­gang til det mør­ke in­ter­net skal man bru­ge brow­se­ren Tor, som for cir­ka 10 år si­den blev etab­le­ret af det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er for at sik­re ano­ny­mi­tet på net­tet.

Tor er bå­de lov­lig og gra­tis at down­lo­a­de, og for­di bru­ger­nes IPadres­se kon­stant skif­ter, er det mu­ligt at fa­er­des så godt som ano­nymt på net­tet.

Be­ta­lin­gen for de ulov­li­ge rus­mid­ler fo­re­går med den vir­tu­el­le va­lu­ta bitco­in, som kun ek­si­ste­rer di­gi­talt. Selv om transak­tio­ner med bitco­in ik­ke er ano­ny­me, er det van­ske­ligt at spo­re, hvor en be­ta­ling kom­mer fra.

Kø­be­re op­ly­ser ved hja­elp af kryp­te­ret kom­mu­ni­ka­tion de­res adres­se til en sa­el­ger, så han er den ene­ste, der kan af­ko­de be­ske­den. Når sa­el­ge­ren mod­ta­ger sin be­ta­ling, sen­des stof­fer­ne i et brev el­ler en pak­ke uden af­sen­de­radres­se, som po­stva­e­se­net brin­ger til kø­be­rens ho­ved­dør. Er kø­be­ren uhel­dig, op­s­nap­per tol­de­re el­ler po­li­ti bre­vet – men hvis kø­be­ren na­eg­ter al kend­skab til bre­vet, har po­li­ti­et sva­ert ved at be­vi­se, at kø­be­ren har no­get med hand­len at gø­re.

Sta­digt fle­re har i lø­bet af de se­ne­ste år få­et le­ve­ret ulov­li­ge stof­fer af po­st­bu­de el­ler le­ga­le kurér­fir­ma­er, og narko­hand­len på net­tet har vok­set sig til en enorm in­du­stri.

Kryp­to­mar­ke­der­ne om­sa­et­ter år­ligt for op mod 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, og Ber­ling­s­ke har fun­det frem til 11 ak­ti­ve mar­keds­plad­ser på in­ter­net­tet, hvor der i alt er over 80.000 narkopro­duk­ter til salg. Og me­get ty­der på, at mar­ke­det kun bli­ver stør­re i frem­ti­den.

»Der teg­ner sig et bil­le­de af, at fle­re og fle­re kø­ber stof­fer på kryp­to­mar­ke­der­ne. Selv om hand­len i den fy­si­ske ver­den sta­dig dominerer, må vi kon­klu­de­re, at de her mar­ke­der får en stor og af­gø­ren­de plads på frem­ti­dens stof­mar­ked,« si­ger Jakob De­mant, der er lek­tor i so­cio­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har for­sket i dan­sker­nes brug af rus­mid­ler. Mør­ke­leg for po­li­ti­et Den ten­dens nik­ker Eu­ro­pol gen­ken­den­de til. I en rap­port om cy­ber­kri­mi­na­li­tet for 2015 skri­ver Eu­ro­pol så­le­des, at bitco­in og Tor­brow­se­ren i sti­gen­de grad bli­ver brugt til kri­mi­nel­le for­mål.

Når den slags tek­no­lo­gi­er bli­ver let­te­re til­ga­en­ge­li­ge og me­re po­pu­la­e­re, gi­ver det po­li­ti­et sto­re pro­ble­mer. På den må­de bli­ver det nem­lig nemt at skju­le sig for lovens lange arm, un­der­stre­ger Fruzsi­na Var­ga fra Eu­ro­pols kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling.

»Selv cy­ber­kri­mi­nel­le med mini­mal tek­nisk snil­de kan nu bli­ve en udfordring for myn­dig­he­der­ne, for­di de gem­mer sig bag simp­le va­er­k­tø­jer, der ef­fek­tivt skju­ler de­res iden­ti­tet,« si­ger Fruzsi­na Var­ga.

Net­op dis­se va­er­k­tø­jer be­nyt­ter en grup­pe dan­ske in­ter­net­pus­he­re, der går un­der ali­as­set ’BulkShip­ping’, sig af. Ber­ling­s­ke fandt frem til dem på et af kryp­to­mar­ke­der­ne og in­ter­viewe­de dem via kryp­te­re­de e-mail. Ber­ling­s­ke ken­der ik­ke de­res san­de iden­ti­tet, men via bru­ge­ran­mel­del­ser på kryp­to­mar­ke­det Agora blev det be­kra­ef­tet, at de har solgt sto­re ma­eng­der af hash, be­dø­vel­ses­mid­let ket­a­min og MD­MA, der of­te kal­des ecst­a­sy.

For­hand­ler­ne bag ’BulkShip­ping’ er sik­re på, at po­li­ti­et kun­ne fan­ge dem, hvis det blev pri­o­ri­te­ret højt nok. Men så la­en­ge myn­dig­he­der­ne ik­ke op­ru­ster ind­sat­sen mod de skjul­te narko­hand­le­re, fryg­ter pus­her­ne ik­ke at bli­ve ta­get.

»Som det ser ud nu, kaemper po­li­ti­et en kamp, de ik­ke kan vin­de. Det vil­le kra­e­ve lan­dets hø­je­ste pri­o­ri­tet at fan­ge os,« skri­ver grup­pen så­le­des til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.