’Spø­gel­ses­ski­be’ i Ja­pan

BT - - NYHEDER -

MYSTE­RI­UM 11 spred­te fund af dri­ven­de gam­le tra­ebå­de med ialt 20 ui­den­ti­fi­ce­re­de dø­de men­ne­sker har ud­vik­let sig til et myste­ri­um langs vest- og syd­ve­st­ky­sten af Ja­pan de se­ne­ste to måneder, skri­ver Dag­bla­det. Den se­ne­ste af ’spø­gel­ses­bå­de­ne’ blev ob­ser­ve­ret i ha­vet om­kring 100 ki­lo­me­ter fra den ja­pan­ske kyst og blev sla­ebt i havn af den ja­pan­ske kystvagt i Fukui ved Osa­ka-by­de­len Sa­kai. Kore­an­ske bog­sta­ver Tv-ka­na­len TBS forta­el­ler, at de tre dø­de men­ne­sker i bå­den har va­e­ret dø­de så la­en­ge, at de­res lig var gå­et i op­løs­ning.

Den stats­li­ge tv-sta­tion NHK har iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP set tøj­re­ster og kore­an­ske bog­sta­ver om bord.

Og net­op spor af kore­an­ske bog­sta­ver i fle­re af bå­de­ne, fle­re af dem hårdt med­ta­get og knap nok fly­den­de, har ført til te­o­ri­er i ja­pan­ske me­di­er om at de mysti­ske bå­de kan va­e­re nord­kore­an­ske fi­ske­far­tø­jer, der har set stort på sø­dyg­tig­he­den i de­res jagt på fangst langt ude på oce­a­net.

Den ja­pan­ske kystvagt og lo­ka­le fi­ske­ri­eks­per­ter si­ger til NHK, at dår­ligt ud­sty­re­de fi­skebå­de fra det iso­le­re­de land ta­ger sta­dig stør­re chan­cer, ef­ter at der er op­stå­et man­gel på mad i lan­det.

Dér hvor den 11. og fo­re­lø­bigt sid­ste båd blev fun­det, er der na­e­sten tu­sind ki­lo­me­ter i na­er­me­ste nord­kore­an­ske havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.