Eks­pert: Der­for vandt hun

BT - - NYHEDER -

VUR­DE­RING Hun var ik­ke den bed­ste ama­tør­dan­ser, men sku­e­spil­le­ren Ena Spot­tags sejr i årets ud­ga­ve af ’Vild med dans’ var al­li­ge­vel helt fortjent. Det me­ner den pro­fes­sio­nel­le dan­ser So­fie Kruu­se, der har dan­set med den tidl. fod­bold­spil­ler Al­lan Si­mon­sen og gym­na­sten Hel­ge Vam­men i TV2s un­der­hold­nings­pro­gram.

Men 30-åri­ge Ena Spot­tag har ik­ke kun sej­ret på grund af dan­sen. Hen­des hi­sto­rie har og­så få­et dan­sker­ne til at stem­me på hen­de, vur­de­rer So­fie Kruu­se:

»Ud­over at jeg sy­nes, at hun er en dyg­tig dan­ser, så er hun hi­sto­ri­en om den lidt over­va­eg­ti­ge pi­ge, som ud­vik­ler sig. Step­ha­nia lå nok i man­ges øj­ne til at vin­de, men Ena har den an­den di­men­sion, som jeg tror, at se­er­ne fal­der for. Hun er me­get til­ta­len­de, yd­myg og sød. Lidt li­ge­som Al­lan - uden at de skal sam­men­lig­nes - men de er beg­ge li­keab­le,« si­ger hun. In­gen sym­pa­ti­stem­mer Den 39-åri­ge dan­ser og in­struk­tør me­ner ik­ke, at Ena Spot­tag har få­et sym­pa­ti­stem­mer på grund af sin va­egt. I hvert fald ik­ke på den der ‘det er og­så synd for hen­de’-må­de:

»Det tror jeg ik­ke. Hun er ik­ke va­e­sent­ligt dår­li­ge­re end de an­dre, og hun er ab­so­lut den fi­na­le og sejr va­er­dig. Hun har bl.a. en me­get fin tek­nik. Men det er en po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ren­ce, med et helt fan­ta­stisk isla­et af en dan­se-kon­kur­ren­ce. Og nej, det er ik­ke altid den bed­ste, der vin­der.«

»Hun har gjort det su­per godt og jo, umid­del­bart har hun me­re flair for det. Mor­ten og hen­de har va­e­ret et af mi­ne fa­vor­ti­par. Men dans er me­get sub­jek­tivt. Dom­mer­ne sy­nes, at Step­ha­nia og Mor­ten skul­le vin­de, men så stor for­skel var der hel­ler ik­ke på ka­rak­te­rer­ne. Jeg er sik­ker på, at hvis jeg var kom­met i fi­na­len med Al­lan, så hav­de vi ik­ke få­et 9-tal­ler, men 3- og 4-tal­ler. Og så er jeg sik­ker på, at vi hav­de vun­det på sym­pa­ti, men det tror jeg ik­ke var til­fa­el­det i går. Ena er en dej­lig vin­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.