Hver ot­ten­de har kørt med sprit­bi­list

BT - - NYHEDER -

En un­der­sø­gel­se, som Rå­det for Sik­ker Tra­fik og Tryg­Fon­den har la­vet, vi­ser, at 13 pro­cent af be­folk­nin­gen in­den for det se­ne­ste år har va­e­ret pas­sa­ger i en bil, hvor de var i tvivl om, hvor­vidt per­so­nen bag ret­tet hav­de druk­ket for me­get til at kø­re.

Der­for skal vi bli­ve bed­re til at si­ge fra, ly­der det fra Rå­det for Sik­ker Tra­fik, som end­nu en gang op­for­drer til at gri­be ind for at for­hin­dre sprit­kør­sel.

»Det bed­ste er jo, at man slet ik­ke en­der i den si­tu­a­tion, for det kan jo va­e­re rig­tig sva­ert at få sig selv til at si­ge, når man sid­der i si­tu­a­tio­nen. Vi op­for­drer ge­ne­relt til, at man la­der bi­len stå, når man skal til fest. Det, man skal hu­ske, er, at al­le ta­ger af­stand fra sprit­kør­sel. De fle­ste vil tak­ke dig da­gen ef­ter for at ha­ve for­hin­dret dem i at kø­re sprit­kør­sel,« si­ger se­ni­o­r­pro­jekt­le­der i Rå­det for Sik­ker Tra­fik Michelle Lavi­o­let­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.