’Jeg har da va­e­ret ked af det, men bag luk­ke­de dø­re’

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Hun blev sim­pelt­hen holdt ude af af­gø­ren­de for­hand­lin­ger. Nu, hvor sej­ren er i hus, har hun over­skud til at re­flek­te­re over, hvad det er for et stof, hun er gjort af. Sta­er­ke­re end de fle­ste »Jeg er nok sta­er­ke­re end de fle­ste. Jeg har al­drig få­et no­get fora­e­ren­de. Men jeg har og­så altid ment, at det er ’an­dre’, som ik­ke har va­e­ret helt fair. Det er ik­ke for at neg­li­ge­re, at det har va­e­ret syv-ot­te år, der har va­e­ret bå­de hår­de, gi­ven­de og go­de. Jeg bru­ger ba­re ik­ke tid på det, jeg ik­ke kan aen­dre. Jeg er, som jeg er.«

Fora­el­dre­ne fort­sat­te dog ven­ska­bet, så hun mi­ste­de ik­ke kon­tak­ten med sin far.

»Det er jo altid trau­ma­tisk, når den ene fora­el­dre plud­se­lig er va­ek. Men jeg la­er­te, at uan­set hvor su­re man er på hin­an­den, så hol­der man sam­men, når man har børn,« si­ger hun.

Lizet­te bo­e­de sam­men med sin mor i en lil­le to-va­e­rel­ses lej­lig­hed i et fat­tigt ar­bej­der­kvar­ter ved Nør­re­bros Rund­del. Mo­de­ren fik skif­tet na­tren­gø­rin­gen på den lo­ka­le sko­le ud med et job som ufag­la­ert kon­to­ras­si­stent, så Lizet­te ik­ke skul­le va­e­re ale­ne om nat­ten. Se­ne­re, da hun var 13-14 år, fik hun lov at hol­de klas­se­fe­ster i lej­lig­he­den, når mo­de­ren var til ban­ko­spil.

Men mo­de­ren blev og­så valgt som til­lids­re­pra­e­sen­tant på sit nye ar­bej­de, og det va­ek­ke­de Lizet­tes in­ter­es­se for det fag­li­ge ar­bej­de. Fy­ret uden grund »Jeg hør­te om folk, der blev fy­ret uden grund el­ler skul­le ka­em­pe for at få fri for at gå til tand­la­e­gen el­ler til at hen­te børn. Kam­pen for ret­fa­er­dig­hed blev en le­de­t­råd for mig. Da jeg be­gynd­te på han­dels­sko­len ef­ter re­a­lek­sa­men, fik jeg og­så et ren­gø­rings­job. Min mor sag­de, at så skul­le jeg mel­de mig ind i fag­for­e­ning. Så jeg meld­te mig ind i HK-ung­dom, og nød det fa­el­les­skab, jeg mød­te dér.«

Lizet­te Ris­gaard fik ar­bej­de som kon­to­ras­si­stent ef­ter ek­sa­men, og så blev hun med­lem af HK i Kø­ben­havn. Hun hav­de kun del­ta­get i gan­ske få ge­ne­ral­for­sam­lin­ger, før der var no­gen, der prik­ke­de hen­de på skul­de­ren og bad hen­de stil­le op til be­sty­rel­sen. Ma­skuli­ne va­er­di­er »Jeg syn­tes, det var spa­en­den­de at va­e­re med til at la­ve ar­ran­ge­men­ter, øve ind­fly­del­se og va­e­re med til at be­stem­me. Jeg valg­te at ta­ge en tva­er­fag­lig grun­dud­dan­nel­se i fag­be­va­e­gel­sen, og det blev en vig­tig mile­pa­el for mig.«

»Jeg kom­mer fra en HK-kul­tur, hvor der er man­ge kvin­der, men hvor man sta­dig­va­ek valg­te ma­end til po­ster­ne i fag­for­e­nin­gen. Jeg var sam­men med an­dre kvin­der med til at gø­re op med den kul­tur, at ma­en­de­ne altid fo­re­slog en an­den mand som ef­ter­føl­ger på de po­ster, der var be­sat af ma­end. Jeg blev op­for­dret til at stil­le op til kamp­valg, da HK, afd. 8 skul­le ha­ve ny for­mand og vandt med 70 pct. af stem­mer­ne.«

Al­le­re­de den­gang men­te Lizet­te Ris­gaard, at fag­for­e­nin­gen skul­le va­e­re me­re syn­lig ude på ar­bejds­plad­ser­ne og sør­ge for at or­ga­ni­se­re med­lem­mer­ne i ste­det for at bru­ge kra­ef­ter­ne in­ter­nt. Der var for me­get stil­stand og for man­ge grøn­ne fla­sker. Og med­lem­mer­ne var vil­de med HK-kvin­dens kon­tan­te fa­con, di­rek­te ta­le og kon­struk­ti­ve spar­ring.

»Nej, de vid­ste ik­ke, hvad der ram­te dem, haha. Jeg hav­de nu hel­ler ik­ke haft en fo­re­stil­ling om, at det var det sam­me at sid­de ude i en fag­for­e­ning som at va­e­re for­bunds­for­mand og valgt til at sid­de med i LOs øver­ste po­li­ti­ske le­del­se. Men den kø­ben­havn­ske fag­be­va­e­gel­se hav­de jo pe­get på mig, for­di de tro­e­de på, at jeg kun­ne kom­me ind stil­le og ro­ligt og be­gyn­de at for­an­dre kul­tu­ren. De hå­be­de jo på, at der var vil­je og for­stå­el­se for det.«

»Nej, alt­så, LO var en vels­murt ma­ski­ne, og det er klart, at det må­ske ik­ke var al­le, der syn­tes, at der var be­hov for at for­an­dre no­get. Der var man­ge, der men­te, at der var me­re brug for, at man sat­te sig ned

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.