Ris­gaards ud­for­drin­ger

BT - - NYHEDER -

Tre­part­s­for­hand­lin­ger i be­gyn­del­sen af 2016 om bl.a. ud­dan­nel­se, prak­tik­plad­ser og jobåb­nin­ger til asylan­sø­ge­re. Overenskomst­for­hand­lin­ger Ven­de ud­vik­lin­gen med det fal­den­de med­lem­stal, hver tred­je med­lem er for­s­vun­det gen­nem de sid­ste ot­te år. Fin­de en løs­ning på so­ci­al dum­ping, så dan­ske løn-og ar­bejds­vil­kår ik­ke kom­mer un­der pres af bil­li­ge øst­eu­ro­pa­e­e­re. For­hand­lin­ger om at fu­sio­ne­re LO med FTF, som er ho­vedor­ga­ni­sa­tion for of­fent­ligt an­sat­te tje­ne­ste­ma­end og funk­tio­na­e­rer.

2016.

for pri­va­tan­sat­te i for­å­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.