Så­dan sma­ger ju

BT - - FORBRUG -

MALT OG HUMLE som drik­ker øl. Og hop­per kvin­der­ne med på vog­nen, er det kun af den ly­se slags – mu­lig­vis for­di man­ge kvin­der tror, at mørkt øl er sta­er­ke­re i sma­gen. Der­for har BT la­vet en smag­stest med tre kvin­der og tre ma­end, som har prø­ve­s­magt nog­le af årets ju­leøl. De er ik­ke øl­ken­de­re i or­dets egent­li­ge for­stand, men de har al­li­ge­vel ind­vil­li­get i at stil­le de­res smagsløg til rå­dig­hed. Mørk med pro­cen­ter Car­sten Bert­hel­sen er fored­rags­hol­der og for­fat­ter til bo­gen ’50 øl du skal sma­ge før du dør’, og han an­be­fa­ler fak­tisk de mør­ke­re og pro­cen­tri­ge øl­ty­per til kvin­der­ne, for­di der er me­re malt og der­med sød­me i.

»Kvin­der er igen­nem man­ge år ble­vet hen­vist til pils­ne­røl, som de må­ske sy­nes er en smu­le for bit­tert. I dag fin­des der dog sø­de­re ty­per med en me­re raf­fi­ne­ret og kom­pleks smag. Man­ge får de­res øl­de­but med di­sco­untøl, der er bit­re og van­di­ge. Hvis man prø­ver en mørk, fyl­dig og me­get kom­pleks ju­leøl med fin sød­me, hvor bit­ter­he­den er holdt i skak, så tror jeg, det går me­get bed­re

Car­sten Bert­hel­sen, ølen­tu­si­ast

Man­ge får de­res øl­de­but med di­sco­untøl, der er bit­re og van­di­ge. Hvis man nu prø­ver en mørk, fyl­dig og me­get kom­pleks ju­leøl med fin sød­me, hvor bit­ter­he­den er holdt i skak, så tror jeg, det går me­get bed­re,« si­ger Car­sten Bert­hel­sen.

En un­der­sø­gel­se la­vet af YouGov for Me­troXpress i 2013 af­slø­re­de dog, at 39 pct. af kvin­der­ne – det vil si­ge me­re end hver tred­je – slet ik­ke kan li­de øl. Hvor­i­mod kun fem pct. af ma­en­de­ne ik­ke sa­et­ter pris på en kold øl. Dan­ske kvin­der er dog langt­fra de mest kra­es­ne, da der er he­le 80 pct. af de schweizi­ske kvin­der, der ik­ke kan li­de øl. Frokost og mid­dag Uan­set om man er kvin­de el­ler mand, fin­des der om­kring 300 ju­leøl på det dan­ske mar­ked, som kan va­e­re sva­e­re at fin­de rundt i. An­be­fa­lin­gen fra Car­sten Bert­hel­sen ly­der på at de­le høj­ti­den op i to. Til ju­le­frokoster­ne, hvor der tit er bra­en­de­vin til, bør man va­el­ge 4-5-6-pro­cents øl­le­ne og va­ri­e­re fra ret til ret. Men det for­hol­der sig an­der­le­des til ju­le­mid­da­gen:

»Det lidt sø­de­re øl står godt til steg og and, og når vi kom­mer til ju­le­må­l­ti­det, må vi ger­ne gå lidt op i pro­cen­ter på 7-8-9-10 – vi be­hø­ver ik­ke at drik­ke rød­vin til. Det har el­lers va­e­ret så po­pu­la­ert, men ef­ter min me­ning står sy­ren i rød­vin ik­ke godt til rød­kål, bru­ne­de kar­to­f­ler el­ler steg,« si­ger for­fat­te­ren.

Få in­spir

BT PLUS

På om bl.a. forb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.