Frifundet for vold­ta­eg­ter ef­ter 16 år

BT - - NYHEDER -

JU­STITS­MORD

Men dna-ma­te­ri­a­let vi­ste man­ge år se­ne­re, at han ik­ke hav­de stå­et bag vold­ta­eg­ter­ne, og der­for er dom­men nu ble­vet om­stødt. Den rig­ti­ge ger­nings­mand, som si­den er ble­vet døbt ’the tear­drop ra­pist’, er sta­dig­va­ek på fri fod, og ef­ter­for­ske­re i sa­gen spe­ku­le­rer nu i, om ger­nings­man­dens ta­to­ve­ring i ste­det er et mo­der­ma­er­ke el­ler et ar. Uskyl­dig i fa­engsel Men lig­he­den var al­li­ge­vel nok til, at en uskyl­dig mand blev sendt i fa­engsel.

»Jeg fø­ler sta­dig en enorm vre­de. Det­te må ik­ke ske for an­dre men­ne­sker. Det må det ba­re ik­ke. Det er uret­fa­er­digt,« for­tal­te Blan­ca Ala­tor­re, mor til Lu­iz Loren­zo Var­gas, ef­ter fri­fin­del­sen til LA Ti­mes.

I pe­ri­o­den 1999 til 2002 kla­ge­de Lu­iz Loren­zo Var­gas fle­re gan­ge over sin dom. Hver gang uden held. Ulov­ligt i USA Det var først, da or­ga­ni­sa­tio­nen Ca­li­for­nia In­no­cen­ce Pro­ject, som hja­el­per fa­engs­le­de per­so­ner, der me­ner, at de er ble­vet uskyl­digt dømt, tog sa­gen op og bad myn­dig­he­der­ne gen­nem­gå dna-ma­te­ri­a­let, at der ske­te no­get.

Den 46-åri­ge har dog ik­ke indån­det luf­ten på den an­den si­de af fa­engsels­mu­re­ne end­nu. Han er nu ble­vet over­dra­get til de ame­ri­kan­ske im­mi­gra­tionsmyn­dig­he­der, for­di han an­gi­ve­ligt op­holdt sig ulov­ligt i USA, da han modt­og sin fa­engsels­dom.

»Jeg tror, at han har lagt al bit­ter­he­den bag sig, og ba­re er glad for at kom­me vi­de­re og bli­ve gen­for­e­net med sin fa­mi­lie, for­hå­bent­ligt før jul,« forta­el­ler Raquel Co­hen, jurist hos Ca­li­for­nia In­no­cen­ce Pro­ject.

Iden­ti­te­ten på den rig­ti­ge ’tear­drop ra­pist’ er fort­sat ukendt. Han me­nes at stå bag vold­ta­eg­ter på 39 kvin­der, den før­ste helt til­ba­ge fra 1995.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.