Ks­plo­si­ve ka­pi­tel

BT - - NYHEDER -

at det var en fryg­te­lig ka­ta­stro­fe,« si­ger Wil­li Bjer­re­gaard, som på in­gen må­de er cho­ke­ret el­ler over­ra­sket over dan­sker­nes re­ak­tion i 1945.

»Det er jo det sam­me, vi ser nu i de­le af be­folk­nin­gen. En ha­de­fuld to­ne over­for nog­le, der var an­der­le­des. Ty­sker­ne var vor tids mus­li­mer. De hav­de gjort for­fa­er­de­li­ge ting un­der kri­gen, uden at man hav­de mu­lig­hed for at ha­ev­ne sig. Nu var chan­cen der. Men skul­le man ha­ev­ne sig, skul­le det da va­e­re de le­den­de na­zi­ster, der blev sendt ud for at gra­ve mi­ner­ne op. Og ik­ke un­ge dren­ge.«

Man­ge af dem lig­ger på Lemvig Kir­ke­gaard. Sam­men med Wil­li Bjer­re­gaards far.

Selv om han al­drig la­er­te ham at ken­de, er han sta­dig på­vir­ket af fa­de­rens hi­sto­rie og vold­som­me død.

»Jeg hå­ber ba­re for ham, at han har va­e­ret be­vidst­løs, da det ske­te.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.