Mud­der og høj puls

BT - - NYHEDER -

op, og sam­ti­dig bli­ver din cy­kel­tek­nik bed­re,« si­ger Ja­cob Lind­sel, der er me­de­jer af cy­kel­bu­tik­ken Soig­n­eur på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Han er selv en ivrig cross-cyk­list og ar­ran­ge­rer bå­de løb og gra­tis tra­e­nings­e­vents i sko­ve­ne om­kring ho­ved­sta­den.

Cy­kelcross er kort for­talt en blan­ding mel­lem al­min­de­lig lan­de­vejs­cyk­ling og mo­un­tain­biking. Det hand­ler om at kø­re ‘cross co­un­try’ på sa­er­li­ge ra­cer­cyk­ler med kraf­ti­ge da­ek og brem­ser. Det fo­re­går på sti­er, der of­te er mud­re­de og fyldt med bla­de. Ty­pisk på en rund­stra­ek­ning, der er et par ki­lo­me­ter lang. Of­te er der for­hin­drin­ger i form af tra­e­stam­mer el­ler trap­per, så man må sla­e­be cyk­len på skul­de­ren.

»En­gang var det en sport for nør­der­ne og de få. Nu er det helt an­der­le­des. Al­le kan va­e­re med, og det kan vi ma­er­ke i bu­tik­ken,« si­ger Ja­cob Lind­sel, der selv har dyr­ket sporten i me­re end 15 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.