Så­dan gem­mer IS sig for

BT - - NYHEDER -

BOM­BE­AN­GREB bom­be­an­greb mod Is­la­misk Stat i Irak og Sy­ri­en. Dan­mark delt­og på et tids­punkt med syv F-16-ja­ger­fly, som bom­be­de mål i Irak. Ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris i novem­ber i år in­ten­si­ve­re­de Frank­rig bom­be­an­gre­be­ne, som blandt an­det blev ret­tet mod Raqqa. For­holds­reg­ler Kort ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne, der ko­ste­de me­re end 130 men­ne­sker li­vet, ud­tal­te Frank­rigs pra­esi­dent, Fran­cois Hol­lan­de, med hen­vis­ning til Is­la­misk Stat, at ’Frank­rig ik­ke vil­le vi­se no­gen nå­de over for bar­ba­rer­ne’. To da­ge se­ne­re smed 12 fran­ske kamp­fly 20 bom­ber mod mål i Raqqa. Nyheds­bu­reau­et AFP kun­ne i den for­bin­del­se forta­el­le, at an­gre­be­ne ko­ste­de 33 per­so­ner med til­knyt­ning til Is­la­misk Stat li­vet.

På grund af luf­tan­gre­be­ne har Is­la­misk Stat ta­get for­holds­reg­ler, for at be­skyt­te med­lem­mer­ne. Ud­over si­re­ner­ne, der ad­va­rer om fjendt­li­ge fly, har Is­la­misk Stat byg­get et net­va­erk af tun­ne­ler, hvor med­lem­mer­ne kan skju­le sig, når bom­be­an­gre­be­ne fin­der sted.

»De sø­ger til­flugt i tun­ne­ler­ne. Nog­le af dem har va­e­ret der no­get tid, men der bli­ver og­så gra­vet nye in­de i by­en nu,« si­ger Taym Ra­ma­dan.

I den iraki­ske by Sinjar har de lo­ka­le op­rørs­styr­ker iføl­ge norsk TV2 fun­det et lig­nen­de net­va­erk af tun­ne­ler, som man me­ner, Is­la­misk Stat har byg­get. I de un­derjor­di­ske gan­ge, der er så hø­je, at en vok­sen mand ak­ku­rat kan stå op­rejst, er der etab­le­ret sove­om­rå­der, li­ge­som der er elek­tri­ci­tet. Mø­der på sy­ge­hu­se IS-eks­per­ten, den iraki­ske for­fat­ter His­ham al-Has­hi­mi, si­ger til AFP, at tun­ne­ler­ne og­så bli­ver brugt, når IS-med­lem­mer­ne mø­des. Når der skal va­e­re sto­re mø­der, hvor man­ge IS-med­lem­mer sam­les, bli­ver mø­de­r­ne iføl­ge His­ham al-Has­hi­mi i ste­det af­holdt på ste­der, hvor de ved, at hver­ken den USA-le­de­de ko­a­li­tion el­ler Rusland vil ka­ste bom­ber.

»De sto­re mø­der hol­des på sy­ge­hu­se og i mo­ske­er, for Is­la­misk Stat ved, at hver­ken ko­a­li­tio­nen el­ler Rusland vil an­gri­be dem, for­di de vil und­gå ci­vi­le tab,« si­ger for­fat­te­ren til AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.