Ama­tør fandt vikin­ge­skat

BT - - NYHEDER -

VIKIN­GE­FUND dem er to sølv­ba­e­gre, en arm­ring af sølv, en 25 cm lang dragt­nål og 300 per­ler af bjerg­krystal, sølv, rav og glas. Der­til kom­mer 53 smyk­ker og amu­let­ter af sølv og bron­ze. Nor­malt kun en­kel­te amu­let­ter »Det er isa­er ret spek­taku­la­ert og ret fan­ta­stisk, at vi har fun­det 53 amu­let­ter. Nor­malt kom­mer de­tek­tor­folk og ama­tørar­ka­e­o­lo­ger ind med en­kel­te amu­let­ter, men her har vi det sam­let i ét fund,« si­ger Tom Chri­sten­sen, mu­se­ums­in­spek­tør ved Roskil­de Mu­se­um til Jyl­landsPo­sten.dk.

Sø­ren Bag­ge fik et svagt sig­nal på de­tek­to­ren, da han i au­gust gik på mar­ken. Da han un­der­søg­te sig­na­let na­er­me­re, duk­ke­de et lil­le sølv­ba­e­ger frem af jor­den. Han tog kon­takt til Roskil­de Mu­se­um, som send­te me­d­ar­bej­de­re ud for at be­sig­ti­ge ste­det. De fo­re­tog straks en min­dre ud­grav­ning, og det stod hur­tigt klart, at sølv­ba­e­ge­ret blot var en del af en stør­re skat.

En blok jord blev ta­get med til ud­grav­ning på mu­se­et, men først blev jord­blok­ken sendt til CT-skan­ning på Roskil­de Sy­ge­hus. Skan­nin­gen gav over­blik over sølvskat­tens sto­re om­fang, og hvor de en­kel­te gen­stan­de be­fandt sig. Der­ef­ter be­gynd­te ud­grav­nin­gen.

Na­er­me­re stu­di­er af sølvskat­ten skal slå fast, hvor­når den end­te på mar­ken ved Lil­le Kar­le­by.

I de­cem­ber ud­stil­les skat­ten på Roskil­de Mu­se­um ind­til den 23. de­cem­ber, hvor­ef­ter den ind­le­ve­res til na­er­me­re un­der­sø­gel­ser og kon­ser­ve­ring på Na­tio­nal­mu­se­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.