Ny te­o­ri om hem­me­ligt rum bag grav­kam­mer

BT - - NYHEDER -

Eks­per­ter er nu 90 pct. sik­re på, at der fin­des et uop­da­get rum bag Tutankhamons grav. Det for­tal­te den egyp­ti­ske mi­ni­ster Mam­duh-al-Da­ma­ti på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går iføl­ge BBC. Tutank­ha­mon dø­de for na­e­sten 3.000 år si­den.

Den nor­ske avis VG skri­ver, at for­ske­re la­en­ge har un­dret sig over, hvor­for en per­son af Tutankhamons sta­tus blev be­gra­vet i et re­la­tivt lil­le grav­kam­mer, men i som­mer sag­de egyp­to­lo­gen Ni­cho­las Re­e­ves, at han me­ner at ha­ve fun­det be­vis for, at der fin­des en hem­me­lig dør bag Tutankhamons grav. Re­e­ves’ te­o­ri er, at dø­ren fø­rer ind til dron­nin­gen Ne­fer­ti­tis grav, skri­ver VG.

Ni­cho­las Re­e­ves’ på­stan­de har ført til, at grav­kam­me­ret nu er gen­nem­lyst med ra­dar, og ra­d­ar­bil­le­der un­der­byg­ger te­o­ri­en om, at grav­kam­me­ret er me­get stør­re end først an­ta­get. Iføl­ge mi­ni­ster Mam­duhal-Da­ma­ti vi­ser skan­nin­gen et tyd­ligt bil­le­de af et rum bag grav­kam­me­rets nord­li­ge va­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.