VI­DEN­SKAB.DK Kvin­der med ind­voldsorm bli­ver of­te­re gravi­de

BT - - NYHEDER -

Når na­tur­ka­ta­stro­fer ind­tra­ef­fer, er det bedst at va­e­re man­ge, små in­di­vi­der, som yng­ler hur­tigt, in­di­ke­rer et nyt ame­ri­kansk stu­die. Fa­eno­me­net har få­et nav­net ’Lil­le­put-ef­fek­ten’. Me­re end en halv mil­li­ard men­ne­sker har spol­or­me, der er en form for ind­voldsorm, bo­en­de i de­res tar­me. Men spol­orm kan ud­over at gi­ve ma­ve­s­mer­ter, dår­lig triv­sel og over­følsom­hed og­så øge sand­syn­lig­he­den for, at et be­frug­tet aeg sa­et­ter sig fast i en kvin­des liv­mo­der og gør hen­de gravid. Det in­di­ke­rer et kon­tro­ver­si­elt ame­ri­kansk stu­die. »Vi tror, den­ne virk­ning sand­syn­lig­vis skyl­des, at mo­de­rens im­mun­sy­stem aen­dres, og der­med gør hen­des krop me­re to­le­rant over for en gravi­di­tet,« forta­el­ler lek­tor Aa­ron D. Bla­ck­well fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia.

Den nye op­da­gel­se vil må­ske i frem­ti­den kun­ne dan­ne grund­lag for nye for­mer for fer­ti­li­tets­be­hand­ling, forta­el­ler de ame­ri­kan­ske for­ske­re. For­sker­ne an­be­fa­ler dog i før­ste om­gang ik­ke, at barn­lø­se kvin­der li­ge­frem slu­ger en orm. Fle­re un­der­sø­gel­ser »Det er alt for tid­ligt for kvin­der, som øn­sker at bli­ve gravi­de, at be­gyn­de at in­fi­ce­re sig selv med spol­orm, men re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at vi skal la­ve fle­re un­der­sø­gel­ser af im­mun­sy­ste­mets rol­le i for­hold til fer­ti­li­tets­pro­ble­mer,« si­ger Aa­ron D. Bla­ck­well.

I ve­st­li­ge lan­de var spol­orm tid­li­ge­re vidt ud­bredt, men i dag har me­di­cin og for­bed­re­de sa­ni­ta­e­re for­hold stort be­gra­en­set an­tal­let af men­ne­sker smit­tet med ind­voldsor­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.