H

BT - - SØNDAG -

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Uf­fe Weng en­des ho­ste og blan­ke øj­ne vid­ner om, at sy­ri­ske Li­ne­di­am ik­ke har va­e­ret in­den­dørs la­en­ge. Hen­des to dren­ge på syv og ni år har so­vet det me­ste af af­te­nen, mens hun har sid­det med sin iPho­ne i hån­den på en ba­enk på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. En af de fri­vil­li­ge un­ge på Ho­ved­ba­nen, der hja­el­per men­ne­sker som Li­ne­di­am, Ha­li­ma Ah­ma­di, op­ly­ser til BT, at den sy­ri­ske kvin­de har va­e­ret her i me­re end et døgn, og at hun har so­vet på en per­ron med si­ne to dren­ge. Bil­le­der fra TV2 be­kra­ef­ter, at kvin­den be­fandt sig på Ho­ved­ba­ne­går­den da­gen før, vi står her. Kort før mid­nat tra­ef­fer den 28-åri­ge kvin­de, der da­gen før er ble­vet af­vist ved den sven­ske gra­en­se, sin be­slut­ning. Hun vil med to­get til Hels­in­gør. Hun si­ger, at hun vil til Nor­ge, pak­ker si­ne ejen­de­le i sin ta­ske, han­ker op i si­ne dren­ge og be­va­e­ger sig ned på per­ron­en.

»Min mand er i Nor­ge,« si­ger kvin­den, der har va­e­ret halvan­den må­ned un­der­vejs ef­ter at va­e­re rejst gen­nem Tyr­ki­et og Gra­e­ken­land, hvor­fra hun er fort­sat op gen­nem Eu­ro­pa med si­ne dren­ge.

»Det er koldt, men vi har få­et hja­elp. Jeg har ven­tet så la­en­ge,« sva­rer Li­ne­di­am, da hun bli­ver spurgt, hvor­for hun tror, at hun via Hels­ing­borg kan rej­se gen­nem Sve­ri­ge. Klok­ken er 00.21, da hun ale­ne med si­ne børn sa­et­ter sig i to­get, der brin­ger hen­de til Hels­in­gør.

Jak­kesa­et og ska­e­ve ek­si­sten­ser

Det er tors­dag af­ten. Vi er midt i Kø­ben­havn på en af lan­dets trav­le­ste tog­sta­tio­ner – Ho­ved­ba­ne­går­den med de rø­de, kol­de fli­ser for­ne­den og de bu­e­de tra­eb­ja­el­ker for­oven. Her, hvor dan­ske­re na­e­sten altid har travlt, hvor jak­kesa­et med fik­se skul­derta­sker mø­der de ska­e­ve ek­si­sten­ser, der flak­ker rundt på og om­kring Ho­ved­ba­nen.

Dis­se men­ne­sker har i de se­ne­ste måneder få­et sel­skab af an­dre, der kom­mer lang­vejs fra. Si­den Eu­ro­pas største flygt­nin­ge- og mi­grant­kri­se i år­ti­er for al­vor ram­te Dan­mark i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, har Ho­ved­ba­ne­går­den nem­lig fun­ge­ret som en tran­sit­hal, hvor men­ne­sker fra bl.a. Af­g­ha­ni­stan, Irak og Sy­ri­en har op­holdt sig i alt fra få mi­nut­ter til man­ge timer.

Men sy­re­re som Li­ne­di­am er ik­ke dem, vi mø­der flest af. For selv om ver­dens øj­ne er ret­tet mod det krigs­haer­ge­de land, er langt ho­ved­par­ten af de men­ne­sker, som kom­mer og går den­ne af­ten og nat, un­ge, af­g­han­ske ma­end i 20er­ne og 30er­ne. De fle­ste er her ale­ne el­ler sam­men med en ven. Nog­le har snavs un­der neg­le­ne, an­dre har haft det sam­me tøj

(foto) |

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.