GENES BA­NE­GÅRD

BT - - SØNDAG -

på i da­ge­vis, mens end­nu an­dre har sm­uds i an­sig­ter­ne. En­kel­te har fa­ste blik­ke, an­dre har me­re tra­et­te og fjer­ne øj­ne.

Sve­ri­ge, Tys­kland el­ler po­li­ti­sta­tio­nen?

Et par man­de­ben stik­ker ud un­der ta­ep­pet, der da­ek­ker over­krop­pen og den soven­des ho­ved. Få me­ter der­fra sid­der en grup­pe un­ge, af­g­han­ske ma­end i rund­kreds. De ta­ler sam­men. Man for­nem­mer, at de dis­ku­te­rer, hvor de skal hen. Sve­ri­ge, Tys­kland el­ler po­li­ti­sta­tio­nen få hund­re­de me­ter her­fra, hvor der kan sø­ges asyl.

Me­di­er har den se­ne­ste tid be­ret­tet om over­nat­ten­de på Ho­ved­ba­ne­går­den, men den­ne nat over­nat­ter in­gen. Om­rå­det mel­lem spor 3/4 og 5/6 er bil­le­det på dét, Dan­mark er ble­vet: Et tran­sit­land, hvor en del flygt­nin­ge og mi­gran­ter er i tvivl om, hvil­ken vej de skal.

Når de an­kom­mer med et tog, bli­ver de ta­get imod af en grup­pe fri­vil­li­ge un­ge – nog­le med rød­der Af­g­ha­ni­stan, Irak og Ma­rok­ko – der gu­i­der dem vi­de­re på de­res rej­se – hvad en­ten de er på vej til Sve­ri­ge el­ler kom­mer re­tur fra Mal­mø – li­ge­som de un­ge skaf­fer ta­ep­per, var­me drik­ke og mad. Nog­le er her i fem mi­nut­ter og går fra per­ron til per­ron, an­dre slår lejr i ti­me­vis, mens de over­ve­jer, hvad de skal. For den vi­de­re fa­erd er ble­vet me­re van­ske­lig, ef­ter at sven­sker­ne 12. novem­ber ind­før­te gra­en­se­kon­trol og sat­te en stop­per for, at man kan rej­se igen­nem lan­det.

En af de syv fri­vil­li­ge, der er på ‘vagt’, er den 21-åri­ge stu­de­ren­de Ha­li­ma Ah­ma­di, som har stå­et på Ho­ved­ba­ne­går­den i godt fi­re måneder. Hun for­kla­rer, at der dag­ligt kan kom­me op mod 1.000 men­ne­sker, men an­tal­let er be­ha­ef­tet med usik­ker­hed, da der in­gen re­gi­stre­ring sker. Der er hel­ler ik­ke no­get po­li­ti el­ler an­dre myn­dig­he­der til ste­de – og al­le kan der­for frit for­la­de Ho­ved­ba­ne­går­den, hvis de øn­sker det.

Man­ge fra Af­g­ha­ni­stan

»Vi ser rig­tig man­ge fra Af­g­ha­ni­stan og Irak, men og­så fra Sy­ri­en. Det er for­skel­ligt fra tog til tog og fra dag til dag. Nog­le gan­ge kom­mer der tog na­e­sten ude­luk­ken­de med af­g­ha­ne­re. An­dre gan­ge er det an­dre na­tio­na­li­te­ter,« si­ger Ha­li­ma Ah­ma­di.

Den 23-åri­ge Say­ed er en af de af­g­han­ske ma­end, som ven­ter på at kom­me vi­de­re. Han, der er kla­edt i sor­te je­ans og mør­ke­grøn, ter­net jak­ke, for­kla­rer, at han var på vej til Fin­land, hvor han har en fa­et­ter, men nu kan han ik­ke kom­me igen­nem Sve­ri­ge, som det el­lers var hans plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.