F

BT - - SØNDAG -

»Der er sket en ka­em­pe re­vo­lu­tion på de dan­ske spi­se­ste­der og med dan­sker­nes mad de sid­ste 10-11 år. Vi spi­ser fle­re grønt­sa­ger og me­re øko­lo­gisk. Og nu har vi og­så su­per­go­de ba­ge­re,« ly­der det fra den gra­esk­fød­te stjer­ne­kon­di­tor Ni­ko­la­os Stran­gas.

»Hvor­for så ik­ke gø­re no­get ud af des­ser­ten og­så,« spør­ger han og un­drer sig over, at de fle­ste ger­ne bru­ger en halv ti­me på for­ret­ten og et ti­me på ho­ved­ret­ten, men nø­jes med ’et par kug­ler va­nil­jeis og nog­le ba­er’ til des­ser­ten

Fra sin po­si­tion som des­sert­kok på Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Era Ora på Chri­sti­ans­havn og sin egen des­sert­bu­tik Stran­gas på Åbou­le­var­den for­ud­ser han en ny tid for det sø­de køk­ken:

»Nu er ka­ger­ne og­så kom­met i fo­kus hos al­min­de­li­ge men­ne­sker på grund af tv-pro­gram­mer som Den Sto­re Ba­ge­dyst. Kva­li­tets­des­ser­ter bli­ver det na­e­ste, tror jeg.«

’’

For selv­om vi strengt ta­get ik­ke har be­hov for des­ser­ter i den dag­li­ge er­na­e­ring, spil­ler de al­li­ge­vel en vig­tig rol­le.

»Vi kan sag­tens le­ve uden suk­ker og fløde. Des­ser­ter er en op­le­vel­se. Er vi tri­ste, bli­ver vi gla­de af dem. Des­ser­ter er no­get ek­stra,« si­ger Ni­ko­la­os Stran­gas, der er ud­dan­net i hjem­lan­det Gra­e­ken­land, men har ar­bej­det med det sø­de køk­ken i Dan­mark si­den 2002.

Han er ik­ke enig i den tra­di­tio­nel­le op­fat­tel­se af, at des­ser­ter er sva­e­re.

»Tag ba­re tira­misu­en. Du kø­ber la­dy­fin­gers, og cre­men ta­ger fem mi­nut­ter at la­ve. Det er så nemt og ik­ke no­get at bli­ve for­s­kra­ek­ket over.«

Han me­ner hel­ler ik­ke, at det kra­e­ver streng op­skrift­di­sci­plin at la­ve des­ser­ter. Man kan sag­tens im­pro­vi­se­re i det sø­de køk­ken.

»Hvis det er en klas­sisk des­sert, kan det va­e­re godt at føl­ge op­skrif­ten, så man får la­vet den ef­ter bo­gen,« ly­der det fra Stran­gas. Men:

»Så snart du la­ver en mo­der­ne des­sert, kan du jo de­kon­stru­e­re den. Tag en klas­sisk des­sert som en ta­er­te. Der kan du skif­te ele­men­ter­ne ud, som du vil. Når der in­gen gra­en­ser el­ler reg­ler er, er det og­så nem­me­re at gå til det,« si­ger Ni­ko­la­os, der op­for­drer til, at dan­sker­ne går i gang med at eks­pe­ri­men­te­re med des­ser­ter­ne der­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.