Spørgs­mål til (sex)pro­fes­soren:

BT - - SØNDAG -

Hvad er sex?

Sam­le­je og or­gas­me be­trag­tes of­te som nød­ven­digt for ‘rig­tig’ sex. Men iføl­ge Mor­ten Fri­sch er der ik­ke no­gen ‘kol­lek­tiv overenskomst’ om, hvad sex er.

»Ma­end, der ik­ke kan pe­ne­tre­re, kan jo godt ha­ve sex. Der er in­gen kon­sensus om, hvor­når man har sex. Men de fle­ste, der bli­ver spurgt, hvor­når de sidst hav­de sex, ta­en­ker på de­res se­ne­ste sam­le­je. Man­ge ta­en­ker f.eks. ik­ke på mas­tur­bation som sex. Oral­sex bli­ver hel­ler ik­ke altid med­reg­net som ’sex’. Ta­enk ba­re på Cl­in­ton, som i hvert fald ik­ke hav­de sex med Mo­ni­ca Lewin­sky.«

Hvor me­get sex er ide­elt?

En un­der­sø­gel­se fra Uni­ver­si­ty of Tor­on­to, Ca­na­da har fulgt 30.000 ame­ri­ka­ne­res se­xliv gen­nem fi­re år­ti­er. I tids­skrif­tet So­cie­ty for Per­so­na­li­ty and So­ci­al Psy­cho­lo­gy fast­slår for­sker­ne, at par, som har sex én gang om ugen, har det bed­re end par, der har sex sja­eld­ne­re – el­ler of­te­re.

»Selv­om hyp­pi­ge­re sex er for­bun­det med stør­re lyk­ke, er den­ne sam­men­ha­eng ik­ke la­en­ge­re af­gø­ren­de, hvis man dyr­ker sex me­re end én gang om ugen,« kon­klu­de­rer ho­ved­for­fat­te­ren Amy Mu­i­se.

Mor­ten Fri­sch me­ner ik­ke, at man kan op­stil­le en ide­al­for­mel, for hvor tit man bør ha­ve sex.

»An­dre stu­di­er vi­ser, at dét at ha­ve sex hver dag er bed­re end kun at ha­ve sex en gang imel­lem. Det ga­el­der om at fin­de den hyp­pig­hed, man tri­ves bedst med.«

Tid­li­ge­re i år be­vi­ste for­ske­re på det ame­ri­kan­ske Car­ne­gie Me­loon Uni­ver­si­ty i et for­søg med 128 per­so­ner at ‘jo me­re, des bed­re-reg­len’ ik­ke ga­el­der, når det kom­mer til sex.

For­sker­ne ind­del­te ae­g­te­par i to grup­per. Den ene grup­pe fort­sat­te de­res nor­ma­le sam­liv, mens den an­den for­dob­le­de fre­kven­sen af ugent­li­ge sam­le­jer. Re­sul­ta­tet var, at de par, der dob­le­de op på ak­ti­vi­te­ten i sove­va­e­rel­set, nød sex min­dre, ge­ne­relt hav­de min­dre lyst og var me­re ulyk­ke­li­ge.

Hvor tit har vi lyst?

Iføl­ge en au­stralsk un­der­sø­gel­se, er hver­ken han el­ler hun til­fred­se med en ugent­lig ru­ske­tur. Na­e­sten 20.000 ma­end og kvin­der delt­og i un­der­sø­gel­sen, der vi­ste, at ma­end i gen­nem­snit øn­ske­de sex fi­re­seks gan­ge om ugen. Mens kvin­der­ne vil­le fo­re­tra­ek­ke to-tre gan­ge ugent­ligt.

Hvor­når har vi mest lyst?

Un­ge har ty­pisk lidt me­re lyst end ae­l­dre – men ik­ke me­get me­re. Iføl­ge Il­lu­stre­ret Vi­den­skab dyr­ker un­ge mel­lem 16 og 24 år sex lidt me­re end fem gan­ge om må­ne­den – i snit. Mens den gen­nem­snit­li­ge pen­sio­nist har sex to gan­ge om må­ne­den. For­skel­len skyl­des bl.a. pro­duk­tio­nen af køns­hor­moner.

Ma­ends se­xlyst top­per i te­e­na­ge­al­de­ren, hvor de of­te har en stør­re ap­pe­tit end ja­ev­nal­dren­de kvin­der. Kvin­ders lyst top­per der­i­mod i 40års-al­de­ren, hvor de of­te har me­re lyst end de­res ja­ev­nal­dren­de ma­end. Psykologen David Buss fra Uni­ver­si­ty of Te­xas, USA me­ner, at kvin­der­nes se­xlyst sti­ger i takt med, at de får sva­e­re­re ved at bli­ve gravi­de og der­for må ‘ar­bej­de hår­de­re’ for at re­pro­du­ce­re sig.

Ly­sten sty­res af krop­pens hor­monspejl, si­ger Tro­els W. Kja­er.

»Som 17-åri­ge er man­ge kvin­der ban­ge for at bli­ve gravi­de. Der­ef­ter kom­mer nog­le år, hvor man ta­ger de børn, der kom­mer, men må­ske ik­ke or­ker sex. Men i slut­nin­gen af 40er­ne re­du­ce­res kvin­ders chan­ce for at bli­ve gravid, og de tør me­re end før, når det kom­mer til sex. Om det skyl­des en stør­re lyst, el­ler en min­dre frygt for at bli­ve gravid, er sva­ert at sva­re på«.

En ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se fra 2010 kon­klu­de­rer, at selv­om ma­end ge­ne­relt har fle­re part­ne­re, fle­re one night­stands og er me­re ut­ro end kvin­der, så får de sam­let set kun lidt fle­re sam­le­jer ud af det end kvin­der­ne set over et helt liv. Sam­men­lig­net med en un­der­sø­gel­se fra 1993, ser det ud til, at for­skel­len på ma­ends og kvin­ders se­xlyst er ble­vet min­dre de sid­ste 20 år.

Er sex den di­rek­te vej til lyk­ke?

So­cio­lo­gi-pro­fes­sor Tim Wadsworth fra Uni­ver­si­ty of Col­ora­do Boul­der har ana­ly­se­ret 15.000 men­ne­skers lyk­ke. Han kon­klu­de­rer, at det at ha­ve me­get sex gør os gla­de. Men tror vi, at vi har me­re sex end an­dre, gør det os fak­tisk end­nu me­re gla­de.

Ge­ne­relt vi­ste stu­di­et en klar sam­men­ha­eng mel­lem re­gel­ma­es­sig sex og lyk­ke. Del­ta­ge­re, der hav­de sam­le­je mindst to til tre gan­ge om må­ne­den, var langt lyk­ke­li­ge­re end dem, der ik­ke hav­de haft sex de sid­ste 12 måneder.

Tro­els W. Kja­er me­ner ik­ke, at lyk­ke­fø­lel­sen kan ran­ge­res ale­ne ef­ter ma­eng­den af sex, for ’lyk­ke er et sub­jek­tivt mål, der på­vir­kes af en ra­ek­ke pa­ra­me­tre’.

Hvor­for kan man bli­ve trist ef­ter sex?

Un­der ak­ten ud­lø­ses de na­tur­li­ge lyk­ke­stof­fer en­dor­fin og do­pa­min i hjer­nen. De fle­ste bli­ver gla­de ef­ter sex, men nog­le op­le­ver trist­hed. Det kal­des ’post-coi­tal tri­stes­se’ og de­fi­ne­res som en fø­lel­se af melan­ko­li, angst el­ler ag­gres­si­vi­tet, der ud­lø­ses af sam­le­jet. Fø­lel­sen kan va­re fra fem mi­nut­ter til to timer, ef­ter man har va­e­ret i gang. Fa­eno­me­net kan spo­res til­ba­ge til den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.