6 ER GODT

BT - - SØNDAG -

Sex er vig­tigt. Det er bå­de for­ske­re og udø­ve­re eni­ge om. Fak­tisk me­ner ni ud af 10 dan­ske­re, at sex er af­gø­ren­de for, at vi tri­ves. Uan­set om vi dyr­ker det som kon­takt-sport el­ler me­re er til ‘gør-det-selv’-løs­nin­gen, gør et vel­fun­ge­ren­de se­xliv godt i bå­de hjer­ne og krop. En na­tur­lig kon­se­kvens bur­de va­e­re, at me­get sex er me­get me­re godt.

Men for ny­lig fastslog en ca­na­disk un­der­sø­gel­se, at de lyk­ke­lig­ste par er dem, der har sex én gang om ugen. Ik­ke me­re. Ik­ke min­dre. Un­der­sø­gel­sen er ba­re se­ne­ste dryp i en til­sy­ne­la­den­de uen­de­lig flod af go­de råd om, hvor­dan vi får fan­ta­stisk sex – he­le li­vet. Se­xo­lo­ger, co­a­ches, par­te­ra­pe­u­ter og psy­ko­lo­ger står i kø for at hja­el­pe os til stør­re lyst og bed­re sex. En hur­tig Goog­le-søg­ning på or­de­ne ‘God sex’ gi­ver ik­ke min­dre end 291.000.000 hit.

Men hvad ved vi egent­lig om di­sci­pli­nen, som vi al­le er hjem­li­ge la­gen­me­stre i? Ud­over at man får børn af det, og at det for det me­ste er en for­nø­jel­se.

Men hvad sker der i krop­pen – og i ho­ve­d­et, når vi bru­ger sen­gen til an­det end søvn? Vi ved, at sex ud­lø­ser lyk­ke­fø­lel­se. At det fore­byg­ger syg­dom­me – og stress. Men pra­e­cis hvor­dan og hvor­for ved vi alt for lidt om. Hvad er for ek­sem­pel for­må­let med or­gas­men, når sex ik­ke skal re­sul­te­re i børn?

Og så al­le fakta. Sam­men­lig­net med de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de er der for­sket for­bav­sen­de lidt i dan­sker­nes sex-liv, -lyst og -va­ner.

’’

Mor­ten Fri­sch, over­la­e­ge og ad­jun­ge­ret pro­fes­sor i seksu­el sund­hed­s­epi­de­mio­lo­gi ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, me­ner, at for­sker­ne er alt for ge­ner­te, når de prø­ver at kom­me i seng med os.

»Når det hand­ler om sex, er der et stort forsk­nings­ma­es­sigt ta­bu. I man­ge un­der­sø­gel­ser bli­ver der kun spurgt til helt over­ord­ne­de va­ri­ab­ler, som hvor­når man de­bu­te­re­de, og hvor man­ge part­ne­re man har haft.«

Det vil han nu aen­dre på. Sam­men med pro­fes­sor i se­xo­lo­gi Chri­sti­an Grau­gaard fra Aal­borg Uni­ver­si­tet plan­la­eg­ger han én gang for al­le at kort­la­eg­ge dan­sker­nes se­xliv.

For sex hand­ler om me­get me­re end et hur­tigt knald. Det hand­ler og­så om at kun­ne gi­ve og mod­ta­ge ka­er­tegn, me­ner Chri­sti­an Grau­gaard

»Par, der har sex hver tred­je må­ned, kan sag­tens ha­ve en langt sta­er­ke­re re­la­tion end par, som knal­der to gan­ge dag­ligt,« si­ger han.

Mens vi ven­ter på for­sker­nes kort­la­eg­ning, har BT set på, hvad vi ind­til vi­de­re ved. Hvad er fakta, og hvad er fa­ta­mor­ga­na, når der kom­mer til sex.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.