Min ka­e­re­ste må ik­ke va­e­re med ju­le­af­ten

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te, Jeg er en ung kvin­de på 20 år, som snart har va­e­ret i et for­hold i 1½ år. Men jeg er be­gyndt at va­e­re i tvivl om, hvor­vidt han vil vo­res for­hold.

Jeg in­drøm­mer ger­ne, at jeg er kom­met til et punkt, hvor jeg er rø­get en smu­le ned i en sort hul og kan ha­ve man­ge dår­li­ge da­ge. Det går ud over ham, og det øn­sker jeg ik­ke. Men ef­ter­hån­den som jeg prø­ver at snak­ke om nog­le af de pro­ble­mer, vi stø­der på, si­ger han ba­re ja ja og vil ik­ke snak­ke me­re om det, og det har gjort, at jeg helt er holdt op med at va­e­re ae­r­lig over for ham, hvad jeg fø­ler og ta­en­ker, og jeg er i tvivl om, hvor vi står.

Jeg el­sker ham, men har over­ve­jet at smut­te. Men det skal jo ik­ke va­e­re så­dan, at man lø­ber fra et for­hold, når det er ved at ko­ge over.

Jeg er i vil­dre­de om, hvor­dan jeg skal snak­ke med ham, for jeg har gjort ham op­ma­er­k­som på, at jeg er i en pe­ri­o­de, hvor det kan va­e­re lidt sva­ert.

Der er nog­le pro­ble­mer, som jeg fra min si­de af vil ha­ve snak­ket igen­nem. Men når han ik­ke vil?!?. Har du et godt råd om, hvad jeg skal gø­re?

Og ud­over det, har det ta­get lidt på vo­res for­hold, at han ik­ke la­en­ge­re fø­ler sig vel­kom­men hos min fa­mi­lie, da min mor til at be­gyn­de med sag­de nej til, at han måt­te hol­de jul hos mig og mi­ne fora­el­dre. Og det har gjort mig li­ge så ked af det, som det har gjort ham.

Hja­elp mig!!! Hil­sen den sør­ge­li­ge. Ka­e­re sør­ge­li­ge! Der er man­ge ting her, som foru­ro­li­ger mig. Sjovt nok er det mindst af alt din ka­e­re­ste, der gi­ver mig pan­de­ryn­ker. Må­ske har han god grund til at gø­re, som han gør. Det ly­der lidt som om, han for­sø­ger at pas­se på sig selv. Kan det va­e­re, at han er usik­ker på, hvor han har dig?

Min før­ste uro går på din mor. Hvor­for måt­te din ka­e­re­ste ik­ke va­e­re med ju­le­af­ten? Det sy­nes jeg kra­e­ver en over­or­dent­lig god for­kla­ring. Hvem hol­der hun jul for? Sig selv? Hvad er det, hun prø­ver at fast­hol­de el­ler pres­se ned over dig? Jeg var ble­vet utro­lig vred og ked af det, hvis min mor el­ler mi­ne fora­el­dre ik­ke vil­le la­de min ka­e­re­ste hol­de jul sam­men med mig. Jeg tror fak­tisk, jeg vil­le ha­ve sagt til dem, at så kom jeg hel­ler ik­ke. Og det er må­ske po­in­ten: Din ka­e­re­ste for­ven­te­de må­ske, du tog ham i for­svar!

Nu ken­der jeg jo ik­ke he­le si­tu­a­tio­nen, og der kan da nok va­e­re grun­de til, at di­ne fora­el­dre ik­ke vil­le ha­ve din ka­e­re­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.