Af­stres­sen­de og sund fe­rie

BT - - REJSER -

Star Tour har la­vet en af­ta­le med ho­telka­e­den Ro­bin­son, og de skal nu sam­men lok­ke dan­ske­re til at dyr­ke pi­la­tes og spi­se vil­de ris og lin­ser på fe­ri­en

REJSETREND Med Ro­bin­son får dan­sker­ne nu den mu­lig­hed,« si­ger Ni­ko­lai Johnsen, der er pres­se­chef for Star Tour, i en pres­se­med­del­el­se.

Ak­tiv sol­fe­rie be­hø­ver ik­ke in­de­hol­de ma­ra­ton el­ler 100 ki­lo­me­ter cy­kel­løb hver dag, og Ro­bin­son-ka­e­den vil fo­ku­se­re på de ga­e­ster, der går op i en ak­tiv og sund livs­stil, men som sta­dig vil ha­ve, at fe­ri­en skal va­e­re af­slap­ning. Ma­den er i cen­trum Den eu­ro­pa­ei­ske rej­se­gi­gant TUI, som ejer Star Tour, ejer og­så Ro­bin­son-ka­e­den, og det er der­med nemt for Star Tour at få en af­ta­le om at gi­ve si­ne ga­e­ster mu­lig­he­den for en wel­l­fit-fe­rie.

I før­ste om­gang vil det va­e­re mu­ligt for dan­ske ga­e­ster at få lin­ser og pi­la­tes på ho­tel­ler i Spanien, Gra­e­ken­land, Tyr­ki­et, Egyp­ten og Mal­di­ver­ne, men Star Tour reg­ner med, at fle­re ho­tel­ler vil bli­ve til­fø­jet in­den la­en­ge.

Ma­den er og­så skabt til Pa­la­eo-tren­den, som ef­ter­hån­den har gå­et sej­rs­gang i ad­skil­li­ge år i Dan­mark, og al­le må­l­ti­der har så­le­des hø­je kon­cen­tra­tio­ner af pro­te­in, men et lavt ind­hold af kul­hy­dra­ter.

»Sund mad bli­ver en sta­dig vig­ti­ge­re in­gre­di­ens i op­skrif­ten på den go­de fe­rie,« si­ger Ni­ko­lai Johnsen.

På Ro­bin­son kan man få gu­lerod-ae­b­le-müs­li til mor­gen­mad, vil­de ris og lin­ser med kokos til frokost, og san­dart til af­tens­mad. Det gi­ver bag­hjul til de nor­ma­le fo­re­stil­lin­ger om ho­tel­mad,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.