Su­per­søn­da­gens dags­or­de­ner

BT - - ALKA SUPERLIGA -

VI HAR HER på BT Sporten gla­e­det os til i dag i det me­ste af en uge. Vi kal­der da­gen for Su­persøn­dag. Vi skal se lan­dets fi­re bed­ste fod­bold­hold i di­rek­te du­el­ler mod hin­an­den. Vi skal ha­ve af­kla­ret styr­ke­for­hol­det i top­pen af dansk fod­bold, og vi vil i af­ten ef­ter klok­ken 20 stå med en lidt ty­de­li­ge­re in­di­ka­tion af, hvil­ken vej vin­den for­ment­lig kom­mer til at bla­e­se, når det dan­ske mester­skab skal af­gø­res.

På de føl­gen­de sider her i avi­sen kan du la­e­se om Su­per­søn­da­gens to du­el­ler. Jeg sva­rer et sted blandt an­det på, hvem Ni­co­laj Thom­sen fra AaB min­der mig om, når jeg ser ham spil­le. Du fin­der sva­ret la­en­ge­re om­me i avi­sen. I ar­bej­det med at fin­de ind til sva­ret, faldt jeg over høj­de­punk­ter fra FCM-AaB 5. april 2014, en kamp, der end­te 3-2 til AaB, og som jeg, da jeg nu fik lov at gen­se 10 mi­nut­ter af kam­pen, sta­dig for mig står som en af de fi­ne­ste fod­bold­kam­pe, der er spil­let på et dansk fod­bold­sta­dion i man­ge, man­ge år.

Vi har ik­ke set en bed­re kamp si­den. Og jeg fryg­ter og­så, at vi ik­ke kom­mer til at se en bed­re kamp i dag.

Vi er for langt hen­ne på ef­ter­å­ret til det, og in­gen af de fi­re hold, vi skal se i dag har det ni­veau el­ler den na­e­sten or­ga­ni­ske sam­men­ha­eng, som der var over AaB det ef­ter­år. Ras­mus Jöns­son, Ni­co­laj Thom­sen og Kas­per Kusk sva­e­ve­de over gra­es­set i den kamp. Og Lukas Spal­vis hak­ke­de ba­re la­e­de­ret ind.

Det gør han jo i øv­rigt sta­dig, og det er na­tur­lig­vis en be­ty­de­lig for­kla­ring på, at nord­jy­der­ne før dagens kam­pe lig­ger num­mer tre i liga­en. JEG HAR PÅ in­tet tids­punkt end­nu i sa­e­so­nen haft AaB i spil som mester­skabs­kan­di­dat. Det har jeg hel­ler ik­ke rig­tig haft med Brønd­by. Jeg for­ud­så og for­ven­te­de en ret ty­de­lig du­el mel­lem FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land om gul­det.

Det, me­ner jeg sta­dig, er det mest sand­syn­li­ge. Men ten­den­sen over 16 kam­pe – alt­så na­e­sten en halv tur­ne­ring – må man selv­føl­ge­lig ha­ve respekt for, og den forta­el­ler, at bå­de FCK og FCM klat­ter po­int va­ek her og der, og så skal der for­ment­lig ik­ke 70 po­int til for at bli­ve dansk me­ster, og så åb­ner man for, at de na­e­ste i ra­ek­ken med lidt held kan va­e­re med. Alt­så Brønd­by og/el­ler AaB. De to klub­ber spil­ler i dag om at ud­nyt­te det sten­sik­re fak­tum, at en­ten FCK el­ler FCM sa­et­ter po­int til. AaB spil­ler og­så for at sa­et­te Brønd­by en lil­le smu­le af – en sejr vil øge af­stan­den til fem po­int. Det­te er for AaB te­sten af, om man er et top­hold, der bå­de kan vin­de ude og hjem­me, el­ler om man ba­re er et frem­ra­gen­de hjem­me­hold, som er så ud­for­dret på ude­ba­ne, at det ik­ke bli­ver til me­re end ta­et på i år. I HER­NING FOR­VEN­TER jeg, at vi kom­mer til at se et kamp­bil­le­de, hvor hjem­me­hol­det vil se me­re til­freds ud med uaf­gjort end ga­e­sten. FC Midtjyl­land har den se­ne­ste må­ned sagt far­vel til en de­fen­siv ba­se. Må­le­ne pi­sker ind, sam­ti­dig med at man slås med at fi­ne si­ne eg­ne of­fen­si­ve løs­nin­ger. Der er mu­lig­vis lys i vin­du­er­ne hos Pio­ne Si­sto, men fod­bold­ma­es­sigt er der in­gen hjem­me i øje­blik­ket. Desva­er­re. Pet­ter An­der­s­sons ener­gi og drev mang­ler i det of­fen­si­ve, og Da­ni­el Roy­er er ba­re ik­ke Syl­ve­ster Ig­bo­un.

Med an­dre ord: FCM er en blot­tet stru­be, som FCK bør gå ef­ter. Og­så på ude­ba­ne. Men over­be­vis­nin­gen om, at man rent fak­tisk kan det, blev selv­føl­ge­lig ik­ke na­e­ret af 0-0-kam­pen i Par­ken mod Vi­borg, der vi­ste tre ting:

1) At Su­per­liga­en er så god, at FCK ik­ke kan vin­de over no­gen på 80-90 pro­cent.

2) At Vi­borg er ble­vet un­der­vur­de­ret af man­ge (blandt an­det mig).

3) At FCK sta­dig ik­ke kon­ti­nu­er­ligt for­mår tungt at do­mi­ne­re liga­en. JEG TROR, det går så­dan her i dag: Brønd­by-AaB: x. FCM-FCK: 2 Det vil gi­ve os den­ne stil­ling in­den ef­ter­å­rets sid­ste spil­ler­un­de: FCK: 35 po­int FCM: 31 po­int AaB: 29 po­int Brønd­by: 27 po­int Vel­kom­men til Su­persøn­dag.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.