SU­PER SØN­DAG – DEL 1 Sla­get på H

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FC Midtjyl­lands køb af Václav Kad­lec be­ty­der, at Mar­tin Pu­sic... ... ik­ke kan kom­me hur­tigt nok ud af dø­ren. Og han skal og­så nok kom­me af sted ved først­kom­men­de lej­lig­hed. Han har kva­li­te­ten til at va­e­re in­ter­es­sant for an­dre og men­ta­li­te­ten til at gø­re sig uin­ter­es­sant at hol­de på, hvis han virkelig vil va­ek. Hvis jeg skul­le spil­le for ét af hol­de­ne i dag, vil­le jeg va­el­ge... ...FCK. Det er sta­dig den største klub i Dan­mark. Det er den klub med den største be­vå­gen­hed. Det er den klub, hvor pres­set er størst, så hvis jeg kun­ne va­el­ge, vil­le jeg helst spil­le for FCK, for der er al­ting ba­re stør­re. FCM er godt nok ved at kom­me ef­ter det, men man ind­hen­ter ik­ke FCK med kun et mester­skab. Der skal me­re til. FCK er ba­re den største klub. FCK uden Stå­le Sol­bak­ken er... ... sta­dig ik­ke et re­a­li­stisk sce­na­ri­um. Stå­le teg­ner FCK udadtil og på de in­dre li­ni­er. Han har få­et de spil­le­re, han har pe­get på, og han får lang snor til at genop­byg­ge et nor­disk stor­hold. Jeg tror ik­ke, at de fy­rer ham, hvis FCK ik­ke vin­der liga­en den­ne sa­e­son. Gør de ik­ke det, skal de mini­mum i europaeisk grup­pe­spil og bli­ve me­stre til na­e­ste sa­e­son. El­lers har han fejl­et stort. Om ti år er FCM og FCK... ... fort­sat me­get for­skel­li­ge stør­rel­ser. FCK vil ha­ve vun­det langt fle­re mester­ska­ber end Midtjyl­land på grund af de­res øko­no­mi­ske grund­lag og po­ten­ti­a­le. Det er jeg ik­ke i tvivl om. Det er det største i Su­per­liga­en, og det er ba­re så me­get stør­re end FCM, at det på langt sigt vil gi­ve bed­re re­sul­ta­ter. FCK har for­må­et at ryk­ke bar­ren i man­ge år, men det er sam­ti­digt og­så den største fald­gru­be for de­res for­ret­nings­ud­vik­ling. De må ik­ke bli­ve selv­fe­de. De skal fort­sa­et­te med at ud­vik­le sig kon­stant, som de har gjort de se­ne­ste 20 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.