FCMs ef­ter­år ba­lan­ce­rer på spid­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvis jeg skul­le for­hand­le med FCMs sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, vil­le jeg... ... sør­ge for, at det var mig, der smi­le­de, når jeg gik der­fra. Han er den mest ra­re og smi­len­de mand, jeg ken­der, men jeg tror, han er hård som for­hand­ler. En smi­len­de dra­e­ber kan man vel kal­de ham i al ven­ska­be­lig­hed. FCM gen­vin­der ik­ke mester­ska­bet, for­di... ...jeg sy­nes, hi­sto­ri­en til­si­ger, at det bli­ver FCK. De re­a­ge­re­de kraf­tigt og hur­tigt på, at de i sid­ste sa­e­son hav­de sva­ert ved at ska­be chan­cer og sco­re ved at op­ru­ste mar­kant. De har sta­dig spil­le­re uden for, der kan gå di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen. Bas­hkim Kadrii ek­sem­pel­vis. FCM var su­ve­ra­e­ne i sid­ste sa­e­son og er en joker, men li­ge nu ser vi, at der ik­ke blot er ta­le om et form­dyk på to kam­pe. De­res man­ge kam­pe i fle­re tur­ne­rin­ger gi­ver ud­slag. Ad­var­sels­lam­per­ne er med god grund ta­end­te hos dem, for de har sva­ert ved at ska­be chan­cer. Jeg har he­le ti­den holdt fast i, at det bli­ver FCK. Når FCK mang­ler Tho­mas Dela­ney på midt­ba­nen, spil­ler de... ... uden den nød­ven­di­ge dy­na­mik og frem­drift - og ik­ke mindst uden det vildt FCK-de­di­ke­re­de hjer­te, der sid­der i en af Su­per­liga­ens bed­ste spil­le­re li­ge nu. Ni­co­lai Jør­gen­sen er en af Su­per­liga­ens... ...dyg­tig­ste spil­le­re. Han har et halvt ni­veau me­re end al­le an­dre. Han er fy­sisk sta­erk og hur­tig. Han har al­le va­er­k­tø­jer­ne, men for at slå helt igen­nem mang­ler han at va­e­re ska­des­fri i en hel sa­e­son. Jeg ved, hvor ondt det gør, for jeg har selv prø­vet det og ved, hvor ked af det, man er, men kan han hol­de sig fri af ska­der, hvil­ket er ret sva­ert, så tror jeg ik­ke, vi ser ham i Su­per­liga­en sa­er­ligt la­en­ge. Er der 40 kam­pe på et år, skal han spil­le 30. Og så kom­mer de mål, han mang­ler at sco­re, og­så helt na­tur­ligt. Han har al­le kva­li­te­ter­ne til det.

55,8 % (hjem­me: 59,0 % - ude: 52,5 %)

55,3 % (hjem­me: 56,1 % - ude: 54,5 %)

52,8 % (hjem­me: 55,4 % - ude: 49,4 %)

53,3 % (hjem­me: 56,4 % - ude: 49,1 %)

FC KØ­BEN­HAVN HAR klart de bed­ste kort på hån­den, for Midtjyl­land er un­der mas­sivt pres. Man­ge spil­le­re er ska­de­de, og al­le er slid­te. De be­fin­der sig et un­der­ligt sted, hvor ef­ter­års­sa­e­so­nen ba­lan­ce­rer på en knivsa­eg. Ta­ber FCM til Club Brug­ge i Eu­ro­pa Le­ague og til FCK i af­ten, er de ude af europaeisk fod­bold, po­kal­tur­ne­rin­gen og hal­ter i gi­vet fald ef­ter FCK. Og så har ef­ter­å­ret plud­se­lig va­e­ret en skuf­fel­se. Det kan og­så gå helt an­der­le­des, hvis de vin­der over Brug­ge og får po­int mod FCK. På den må­de er det en ek­strem vig­tig og in­ter­es­sant kamp, som i øv­rigt er me­get uhel­digt pla­ce­ret så kort tid ef­ter en in­ter­na­tio­nal kamp­da­to.

JEG VAR LIDT

første­valg for FC Midtjyl­land, så midtjy­der­ne vil sy­nes, at man li­der et stort savn, når han ik­ke er med. Men jeg sy­nes, at Mar­tin Pu­sic og Paul Onu­a­chu er rig­ti­ge go­de al­ter­na­ti­ver.

Får Midtjyl­land ik­ke ret­tet sku­den op i ef­ter­å­rets sid­ste kam­pe, får man med an­dre ord sto­re pro­ble­mer. FCK kom­mer ik­ke til at få ud­fald. Tva­er­ti­mod tror jeg, de bli­ver bed­re og bed­re hen over for­å­ret. Spa­en­den­de! Ta­ber FCM til Club Brug­ge i Eu­ro­pa Le­ague og til FCK i af­ten (...) har ef­ter­å­ret plud­se­lig va­e­ret en skuf­fel­se

PE­TER SØ­REN­SEN,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.