Brønd­by skal ha­ve stør­re am­bi­tio­ner

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvis Brønd­by skal vin­de mester­ska­bet, skal de… … kø­be en top­sco­rer til for­å­ret. Jeg sy­nes sta­dig, at Brønd­by ind i mel­lem skal bru­ge for man­ge chan­cer til at sco­re de­res mål. Og jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den, at man ser de­res of­fen­si­ve be­gra­ens­nin­ger ind i mel­lem. De skal kø­be en mand, som er god for 15 mål i Su­per­liga­en i hver sa­e­son. Hvis jeg kun­ne del­ta­ge i en af hol­de­nes ju­le­froko­ster, vil­le jeg va­el­ge… … AaBs. Spil­ler­ne ken­der hin­an­den gen­nem la­en­ge­re tid, og det må gi­ve en me­re fest­lig fest. AaB har en me­re sam­men­tøm­ret trup end Brønd­by, så alt an­det li­ge må det gi­ve en bed­re fest. Det kø­rer me­get godt for dem for ti­den. Og så bli­ver der og­så ser­ve­ret god fisk derop­pe, og jeg kan godt li­de fisk. Der bli­ver vist ik­ke ser­ve­ret fisk på sam­me må­de på Ves­teg­nen.

Kam­pe: Per Ni­el­sen (394) – Mål: Eb­be Sand (69)

Kam­pe: Jim­my Ni­el­sen (342) – Mål: Pe­ter Ras­mus­sen (54)

Kam­pe: Frank Kri­sten­sen (268) – Mål: Frank Kri­sten­sen (104)

Kam­pe: Mi­cha­el ’Mio’ Ni­el­sen (231) – Mål: Cés­ar San­tin (64)

BRØND­BY ER FA­VO­RIT­TER, for­di AaB har va­e­ret svin­gen­de og va­e­ret klart bedst på hjem­me­ba­ne. Brønd­by skal vin­de for at do­ku­men­te­re, at de er tred­je­bedst, men de har over en la­en­ge­re pe­ri­o­de va­e­ret sta­bi­le.

Dog var de mod AGF be­stemt ik­ke sa­er­ligt go­de. Dét var en lil­le ned­t­ur for Brønd­by, men når det er sagt, har de va­e­ret go­de si­den EL-exit­ten.

Brønd­bys bed­ste spil­le­re er kom­met i form, Så nu har de ik­ke kun en sta­erk start 11’er, men og­så en sta­erk ba­enk, de kan for­sta­er­ke sig med henover kam­pen.

AaB har der­i­mod va­e­ret me­get usta­bi­le, med utro­lig stor for­skel på bund- og top­ni­veau. Isa­er of­fen­sivt har de vist højt ni­veau. Brønd­bys de­fen­siv fo­re­kom­mer al­li­ge­vel sta­erk nok til at kun­ne kla­re AaBs gif­ti­ge angreb. De har jo og­så tid­li­ge­re holdt bå­de FCK og FCM fra at sco­re.

Brønd­by har mas­ser af sta­er­ke spil­le­re i for­sva­ret. Ro­dolph Austin har sta­bi­li­se­ret hol­dets de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion. Da­ni­el Ag­ger er lands­holds­an­fø­rer, lands­hol­dets ven­stre ba­ck, Riza Dur­mi­si, er og­så ven­stre ba­ck i Brønd­by, og så er Jo­han Lars­son en af liga­ens bedst høj­re ba­cks. Det bur­de va­e­re no­get af det mest sta­bi­le i liga­en – og det er det og­så. DET ER I øv­rigt ik­ke kun en kamp om tred­je­plad­sen, men og­så en kamp, hvor beg­ge hold kan hen­te po­int på FCM, der er i kri­se. Ef­ter Brønd­by blev slå­et ud i Eu­ro­pa, har hol­det spil­let sta­bilt og få­et om­kring to po­int i snit. De po­int­tab, man hav­de i star­ten, er må­ske det, FC Midtjyl­land er ved at mi­ste i den­ne tid.

Det er her, Brønd­by al­ler­helst skal slå til. I mester­skabs­kam­pen er det kun AaB, der kan over­ra­ske for al­vor. Brønd­by har en trup og brugt så man­ge pen­ge i de se­ne­ste trans­fer­vin­du­er til, at de skal va­e­re en del af mester­skabs­kam­pen. Man bør ik­ke va­e­re til­freds med at få bron­ze og i ste­det ha­ve mester­skab­sam­bi­tio­ner – og­så i år – og ik­ke ba­re me­dal­jeam­bi­tio­ner. Brønd­bys de­fen­siv fo­re­kom­mer al­li­ge­vel sta­erk nok til at kun­ne kla­re AaBs gif­ti­ge angreb

PE­TER SØ­REN­SEN, BTs fa­ste fod­bol­d­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.