’Van­vit­tigt’

BT - - ALKA SUPERLIGA - David Jen­sen Pa­tri­ck Mti­liga Pa­scal Gre­gor An­dreas Max­sø Ra­mon Rod­ri­gu­es Mar­tin Vin­gaard Gud­mun­dur Thora­rin­s­son Sta­nislav Lo­bot­ka Jos­hua Jo­hn Marcus Ing­vart­sen Emi­li­a­no Marcon­des

Op­stil­ling: 4-4-2

UD­SKIFT­NIN­GER: AD­VARS­LER: UD­VIS­NIN­GER:

Op­stil­ling: 4-3-3

Snit: 5,7

Snit: 3,9

UD­SKIFT­NIN­GER: David Mo­berg Karls­son ind for Jos­hua Jo­hn (75.). Em­re Mor ind for Gud­mun­dur Thora­rin­s­son (85.). Oli­ver Thy­cho­sen ind for Sta­nislav Lo­bot­ka (90.). AD­VARS­LER: Pa­tri­ck Mti­liga (79.) UD­VIS­NIN­GER: Pa­tri­ck Mti­liga (90.)

FC NORD­S­JA­EL­LAND

MOD­GANG FC Nord­s­ja­el­lands island­ske tra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­son lan­ge­de ef­ter ne­der­la­get på 0-1 mod Ran­ders FC ud ef­ter dom­mer Mi­cha­el Jo­han­sen. »Han mang­ler fin­ger­spids­for­nem­mel­se, da han til slut va­el­ger at ud­vi­se Pa­tri­ck Mti­liga,« sag­de han med vris­sen stem­me­fø­ring og til­fø­je­de:

»Det er jo van­vit­tigt og li­ge til at gri­ne over, at han får rødt for den for­se­el­se. Pa­tri­ck og Ran­ders-spil­le­ren (Mand­la Ma­sango, red.) tjat­ter så lidt til hin­an­den, at dom­me­ren bur­de ha­ve af­slut­tet epi­so­den stil­le og ro­ligt med at gi­ve de to spil­le­re en hen­stil­ling.«

I det he­le ta­get lag­de Ola­fur Kri­stjans­son ik­ke skjul på, at han i øje­blik­ket ik­ke har me­get til overs for den dan­ske dom­mer­stand.

»Mod Ran­ders får vi Mti­liga ud­vist, og tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret har vi i kam­pe mod bå­de Brønd­by og Es­b­jerg mødt mod­gang på grund af dis­kutab­le ken­del­ser,« vris­se­de han vi­de­re.

BT vil­le ger­ne ha­ve haft en kom­men­tar Det er jo van­vit­tigt og li­ge til at gri­ne fra Pa­tri­ck Mti­liga, men iføl­ge FCNs pres­se­me­d­ar­bej­der øn­ske­de han på grund af ’dår­ligt hu­mør’ ik­ke at ud­ta­le sig.

Til gen­ga­eld var man i Ran­ders-lej­ren me­re snak­kesa­lig, og spe­ci­elt an­gri­be­ren Pi­o­tr Parzyszyk var i højt hu­mør. Det var fuldt for­stå­e­ligt. I det 27. mi­nut steg han til vej­rs i FC Nord­s­ja­el­lands straf­fes­parks­felt og he­a­de­de bol­den i net­ma­sker­ne.

»En­de­lig fik jeg chan­cen i star­top­stil­lin­gen. Det var en ren for­nø­jel­se at la­ve sej­rs­må­let,« sag­de den 22-åri­ge po­lak, som Ran­ders FC i som­mer le­je­de i den en­gel­ske klub Char­lt­on At­hle­tic.

»Mi­ne før­ste måneder i Ran­ders har ik­ke va­e­ret let­te. Men fan­ta­stisk op­bak­ning fra min ka­e­re­ste, far og ma­na­ger har i mod­gan­gen holdt mig men­talt op­pe. Nu hå­ber jeg, at jeg snart får chan­cen igen,« sag­de Pi­o­tr Parzyszek.

Ef­ter kam­pen ud­sted­te Ran­ders-tra­e­ner Co­lin Todd dog in­gen ga­ran­ti­er over for po­lak­ken.

»Han er en spil­ler, der sta­dig har me­get at la­e­re. Til som­mer ud­lø­ber hans le­je­kon­trakt, og vi har end­nu ik­ke be­slut­tet os for, om vi vil be­nyt­te os af købs­op­tio­nen,« sag­de Co­lin Todd, der hel­ler ik­ke øn­ske­de at kommentere på, om han fort­sat øn­sker at va­e­re Ran­ders-tra­e­ner, hvis klub­ben i lø­bet af vin­te­r­en en­der med at bli­ve over­ta­get af pen­ge­sta­er­ke eng­la­en­de­re.

»Jeg er ik­ke ori­en­te­ret om sa­gen og kan der­for ik­ke ud­ta­le mig. Det ene­ste, jeg ved, er, hvad jeg har la­est i avi­ser­ne, og det er alt­så ik­ke ret me­get,« sag­de Co­lin Todd.

SVENSK MÅ­LTØR­KE

VIK­TOR LUND­BERG

er med syv fuld­tra­ef­fe­re Su­per­liga-top­sco­rer i Ran­ders FC. Men de blev al­le la­vet i sa­e­so­nens før­ste syv run­der. Nu er der spil­let 17 run­der. Så­dan har den 24-åri­ge sven­ske an­gri­bers scor­in­ger va­e­ret for­delt. Tre mål (3-0 over FCN) Et mål (2-3 mod AGF) Et mål (3-3 mod Brønd­by) Et mål (3-2 over OB) Et mål (2-0 over AaB)

2. RUN­DE: 3. RUN­DE: 4. RUN­DE: 5. RUN­DE: 7. RUN­DE:

Ale­xan­der Fi­s­cher (4) ind for Jo­hn­ny Thom­sen (54.). Jo­nas Ba­ger (4) ind for Mads Age­sen (59.). Musta­fa Ami­ni ind for Pi­o­tr Parszyszek (75.). Erik Marxen (66.). Jo­nas Bor­ring (68.).

in­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.