Spal­vis blev stjern

BT - - ALKA SUPERLIGA -

TOP­SCO­RER skul­le stop­pe før tid, hvor­ef­ter han tog til Li­tau­en for at tra­e­ne på det na­tio­na­le for­bunds aka­de­mi. Her mød­te han sin nu­va­e­ren­de agent, Hen­ner Jan­zen, som forta­el­ler, at han var på ud­kig ef­ter ta­len­ter uden kon­trakt i de bal­ti­ske lan­de.

Ef­ter et mis­lyk­ket for­søg på at få Lukas Spal­vis til prø­ve­tra­e­ning hos Hertha Berlin, end­te agen­ten med at ta­ge kon­takt til den da­va­e­ren­de AaBtra­e­ner, Kent Ni­el­sen. Det mun­de­de ud i en prø­ve­tra­e­ning i det nord­jy­ske, hvor ud­vik­lings­chef Poul Erik An­drea­sen med det sam­me så po­ten­ti­a­let i den un­ge an­gri­ber. Prø­ve­tra­e­nin­gen gik godt, og AaB valg­te at til­knyt­te den den­gang 18-åri­ge Lukas Spal­vis til U19-hol­det. Se­ne­re ryk­ke­de han op i Su­per­liga­trup­pen.

»Lukas Spal­vis søg­te en ny start og hav­de brug for om­sorg og folk, der tro­e­de på ham. Han var me­get yd­myg og føl­te sig godt til­pas med den fa­mi­lie­ag­ti­ge stem­ning, der er i klub­ben. Vi har i AaB haft held til at ud­vik­le dyg­ti­ge an­gri­be­re før i ti­den, men han vi­ste nog­le kva­li­te­ter, som vi ik­ke har set la­en­ge i klub­ben. Og så hav­de han fra star­ten en na­tur­lig ev­ne til at sco­re mål. Da Al­lan Gaar­de (sport­s­di­rek­tør i AaB, red.) kom til mig for om­kring et års tid si­den og spurg­te, om jeg vur­de­re­de Lukas til at va­e­re en døgn­flue, el­ler én vi bur­de for­la­en­ge med, var jeg ik­ke i tvivl – vi

SØN­DAG 29. NOVEM­BER 2015 skul­le for­la­en­ge,« si­ger Poul Erik An­drea­sen til BT.

Sport­s­che­fen valg­te at føl­ge Poul Erik An­drea­sens råd og for­la­en­ge­de med Lukas Spal­vis. Det for­try­der han na­ep­pe i dag, hvor Lukas Spal­vis sco­rer mål på sam­lebånd og er klar num­mer et på top­sco­rer­li­sten for­an Bru­nin­ho fra FCN og OBs Ras­mus Fester­sen. Var ved at ta­be tå­l­mo­dig­he­den Lukas Spal­vis gen­ken­der Poul Erik An­drea­sens ud­la­eg­ning af star­ten i AaB og forta­el­ler, at han straks føl­te sig hjem­me i Aal­borg.

»Da jeg kom til klub­ben, føl­te jeg straks den go­de at­mos­fa­e­re i trup­pen. Jeg blev ven­ner med en del af de an­dre spil­le­re, og vi la­ve­de ting sam­men ef­ter tra­e­nin­gen. De an­dre spil­le­re har ka­e­re­ster og børn, men sven­ske Ras­mus Jöns­son og jeg er to sing­le­fy­re, så vi ha­en­ger tit ud sam­men,« si­ger Lukas Spal­vis.

Al­le­re­de i for­ri­ge sa­e­son vi­ste Lukas Spal­vis stor­spil og fik sit gen­nem­brud for AaB. Det var og­så i den pe­ri­o­de, at kon­trak­ten med AaB blev for­la­en­get. Men så gik det galt. Un­der en Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Di­na­mo Za­greb på­drog han sig en kors­bånds­ska­de, der holdt ham ude i na­e­sten et år. Lukas Spal­vis hu­sker ska­des­ti­den som hård. Men det, der var va­erst, var ti-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.