Ne på trods

BT - - ALKA SUPERLIGA -

NOVOEVMEBMEBRE2R0125015 den ef­ter ska­den. An­gri­be­ren kun­ne ik­ke fin­de sit gam­le ni­veau, og tå­l­mo­dig­he­den var ik­ke stor.

»Det var den va­er­ste tid i min kar­ri­e­re. Jeg ta­enk­te me­get på, om jeg kun­ne kom­me til­ba­ge til mit ni­veau, og alt gik ba­re galt på ba­nen. Jeg var ik­ke den sam­me spil­ler, og jeg blev virkelig fru­stre­ret. I den pe­ri­o­de blev jeg sur over det mind­ste. Jeg mi­ste­de fuld­sta­en­dig min selv­til­lid og ta­enk­te ’fuck det’. Til sidst ven­te­de jeg ba­re på, at det blev som­mer­fe­rie, så jeg kun­ne få no­get ro og tid til at få ta­enkt tin­ge­ne igen­nem,« si­ger Lukas Spal­vis.

Poul Erik An­drea­sen hu­sker ty­de­ligt den sva­e­re tid:

»Han var li­ge ved at mi­ste tå­l­mo­dig­he­den til sidst. Det er helt nor­malt, at en kors­bånds­ska­de ta­ger lang tid at kom­me til­ba­ge fra, og det prø­ve­de vi i tra­e­ner­tea­met at for­kla­re og støt­te ham i. Men han kun­ne ik­ke for­stå sit mang­len­de ni­veau. Sam­ti­dig er han et sam­men­sat men­ne­ske og har et vold­somt tem­pe­ra­ment, som spe­ci­elt i den pe­ri­o­de kom til ud­tryk. Det var et rig­tig hårdt for­år for ham. Hel­dig­vis er han på den an­den si­de af det og gør det glim­ren­de li­ge nu,« si­ger Poul Erik An­drea­sen. Ud­lan­det lok­ker Den la­en­ge ven­te­de som­mer­fe­rie Det er al­drig nemt at hol­de på spil­le­re, der sco­rer mål i bun­ker. Det bli­ver det na­ep­pe hel­ler med Spal­vis

Al­lan Gaar­de

kom, og Lukas Spal­vis fik den tid og ro, som han hungre­de ef­ter. Og da den nu­va­e­ren­de sa­e­son gik i gang, var det en an­den Lukas Spal­vis, der gik på ba­nen. Bol­de­ne fly­ver igen ind bag sa­ge­s­lø­se må­l­ma­end rundt om på de dan­ske sta­dio­ner, når li­tau­e­ren tra­ek­ker i den bol­sje­stri­be­de AaB-trø­je. Nord­jy­der­ne lig­ger på en tred­je­plads in­den we­e­ken­dens kam­pe, og AaB-an­fø­re­ren, Ras­mus Würtz, for­kla­rer, at an­gri­be­ren har stor be­tyd­ning for klub­bens suc­ces.

»Det er godt at vi­de, at når Lukas (Spal­vis, red.) er med, så ved vi, han altid er klar in­de i bok­sen. Hans man­ge mål af­gør kam­pe, og vi er sinds­sygt gla­de for, at han spil­ler for os. Han er altid glad og en spas­ma­ger, og så er han ty­pen, der ta­ger tin­ge­ne, som de kom­mer og le­ver i nu­et. Der er jo ik­ke så man­ge ud­la­en­din­ge her i AaB, så det er dej­ligt med en dreng som Lukas (Spal­vis, red.), der brin­ger en an­den slags kul­tur ind i en lidt tør nord­jysk trup,« si­ger AaB-an­fø­re­ren.

Med den sto­re suc­ces for AaB er in­ter­es­sen for li­tau­e­ren og­så ble­vet for­sta­er­ket, og i Aal­borg er de ik­ke i tvivl om, at Lukas Spal­vis på et tids­punkt bli­ver solgt til en stør­re klub. Al­le­re­de i ok­to­ber meld­te sport­s­di­rek­tø­ren i klub­ben, Al­lan Gaar­de, ud, at må­lty­ven nok en­der med at bli­ve solgt på et tids­punkt:

»Det er al­drig nemt at hol­de på spil­le­re, der sco­rer mål i bun­ker. Det bli­ver det na­ep­pe hel­ler med Spal­vis. Men det er hel­ler ik­ke vo­res hen­sigt. Kom­mer der ude­fra et godt til­bud, som bå­de han og vi er til­fred­se med, skal han na­tur­lig­vis sa­el­ges,« sag­de han.

Lukas Spal­vis er og­så glad for at va­e­re i AaB og ny­der suc­ce­sen, men han har dog ik­ke travlt med at skif­te va­ek fra klub­ben.

»Jeg spil­ler fod­bold, for­di det er sjovt. Det har jeg altid gjort. Så det er ik­ke no­get, jeg går og ta­en­ker på. Jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne vi­de­re på et tids­punkt, men jeg la­eg­ger ik­ke pres på mig selv,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.