Ik­ke!’

Ros­berg slut­ter for­re­st

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kun ot­te

HUR­TIGST IGEN Når årets sid­ste For­mel 1-grand­prix kø­res i dag, bli­ver det med Ni­co Ros­berg i front fra start. Ty­ske­ren sat­te hur­tig­ste tid i gårs­da­gens kva­li­fi­ka­tion på Yas Ma­ri­na i Abu Dha­bi for­an Mer­ce­des-kol­le­ga Lewis Ha­milt­on. For­skel­len mel­lem kø­rer­ne var 0,377 se­kund.

Det er sjet­te grand­prix i tra­ek, at Ni­co Ros­berg star­ter i po­le po­si­tion.

Det var el­lers spa­en­den­de til det sid­ste i Q3. Her hav­de Ni­co

Magnus­sens

Magnus­sen Ros­berg hur­tig­ste tid, men på sin sid­ste om­gang smut­te­de Lewis Ha­milt­on for­bi. Det holdt ba­re ik­ke la­en­ge, for få se­kun­der se­ne­re for­bed­re­de ty­ske­ren sig yder­li­ge­re – med nok til at star­te i front.

»Godt ar­bej­de, Ni­co,« lød det umid­del­bart ef­ter over ra­dio­en til Ni­co Ros­berg.

Ef­ter det su­ve­ra­e­ne Mer­ce­desteam føl­ger fi­re for­skel­li­ge bi­ler. I tred­je po­si­tion star­ter Fer­ra­ris Ki­mi Räik­kö­nen li­ge for­an Ser­gio Pe­rez i For­ce In­dia, Da­ni­el Ric­ci­ar­do (Red Bull) og Valt­te­ri Bot­tas (Wil­li­ams).

Lewis Ha­milt­on kan dog trø­ste sig med, at han for la­engst er kå­ret som ver­dens­me­ster.

Magnus­sen

Magnus­sen

kø­re­re er si­den 1950’er­ne slut­tet i top-tre i de­res før­ste grand­prix. an­den­plads i Au­stra­li­en var McLa­rens bed­ste re­sul­tat i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.