McLa­ren i frit fald

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA DET LIL­LE Ma­nor-team for et par måneder si­den stolt an­non­ce­re­de, at hol­det skal kø­re med Mer­ce­des-mo­to­rer i 2016, blev Fer­nan­do Alonso bedt om en kom­men­tar. McLa­ren-kø­re­ren sag­de no­get i ret­ning af, at det ik­ke aen­dre­de no­get. ’Selv med en ra­ket­mo­tor vil de sta­dig lig­ge ba­gerst.’

Ma­nor-le­del­sen var hur­tigt på ba­nen med et svar til spa­ni­e­ren: ’Li­ge nu la­der vi den be­ma­er­k­ning pas­se­re. Vi får mas­ser af tid til at dis­ku­te­re den, når vi bli­ver na­bo­er na­e­ste år.’

Ma­nors ge­ni­a­le svar hen­vi­ser til, at pit-ga­ra­ger­ne ud­de­les ef­ter pla­ce­rin­ger­ne i kon­struk­tør-VM. Her slut­ter Ma­nor som ven­tet på sid­ste­plad­sen i 2015, men med min­dre der sker et mira­kel i fi­na­len her i Abu Dha­bi, bli­ver McLa­ren na­est­sidst – og der­med pit-na­bo til Ma­nor i he­le 2016. HVOR­DAN KAN ET team, der for få år si­den ka­em­pe­de med om VM, fal­de så dybt? Det er nemt at pe­ge på den skan­da­løst dår­li­ge Hon­da-mo­tor, men den er kun en del af for­kla­rin­gen. Da McLa­ren i 2013-14 kør­te med den bomsta­er­ke Mer­ce­des-mo­tor, vandt tea­met hel­ler ik­ke løb.

Det hand­ler og­så om bi­len, le­del­sen og øko­no­mi­en. Det hand­ler om he­le ’pak­ken’.

Der er re­elt in­gen, der ved, hvor god McLa­rens 2015-mo­del er – den dår­li­ge Hon­da-mo­tor gør det umu­ligt at vur­de­re den. Men vi ved, at bå­de 2013- og 14-mo­del­len fra McLa­ren mang­le­de down­for­ce, og be­stemt ik­ke hør­te til de bed­ste i fel­tet.

LE­DEL­SEN HAR HEL­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.