Vil­de Var­dys må­l­re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ham. I 1-1-kam­pen hjem­me mod Man­che­ster Uni­ted skrev han sig en­de­gyl­digt ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne med re­kor­den for flest sam­men­ha­en­gen­de kam­pe med scor­in­ger.

Hav­de man for to år si­den sagt, at Ja­mie Var­dy vil­le slå må­l­re­kor­der i Pre­mi­er Le­ague, vil­le de fle­ste nok sva­re med et tomt, spør­gen­de blik. For hvem po­k­ker var Ja­mie Var­dy?

Og det er ik­ke me­re end en hånd­fuld år si­den, at den Sh­ef­fi­eld-fød­te an­gri­ber rend­te rundt i den sy­ven­de­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke til en hy­re på 30 pund om ugen i se­kun­da­klub­ben Sto­cks­brid­ge Park Ste­els. Skrev hi­sto­rie I dag ken­der al­le i fod­bold­ver­de­nen den lil­le an­greb­s­ter­ri­er. Og i går klok­ken 18.54 skrev han sig ind i fod­bold­hi­sto­ri­en. For med sit 1-0mål hjem­me mod Man­che­ster Uni­ted – i øv­rigt sat i sce­ne af en hur­tig Kas­per Sch­mei­chel-igangs­a­et­ning – kom Var­dy op på 11 kam­pe i tra­ek med scor­in­ger. Der­med over­ta­ger han re­kor­den fra den le­gen­da­ri­ske Uni­ted-hol­la­en­der Ruud van Ni­stel­rooy, der i pe­ri­o­den fra marts til au­gust 2003 score­de i 10 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe i tra­ek.

Oven i hat­ten blev Var­dy med sin scor­ing og­så den Lei­ce­ster-spil­ler, der gen­nem ti­der­ne har sco­ret flest mål i en Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son. 14 er han op­pe på, og der er alt­så kun spil­let 14 kam­pe.

Det ene­ste, den lil­le kan­te­de an­gri­ber ik­ke kun­ne jub­le over i går, var en sejr. For hans scor­ing rak­te ik­ke til tre po­int i kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted, der sam­ti­dig var et opgør mel­lem num­mer et og num­mer to i Pre­mi­er Le­ague.

Man­che­ster Uni­teds ty­ske an­grebs­stra­teg Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger øde­lag­de i før­ste halv­legs over­tid den helt sto­re fest på King Power Sta­di­um. Schwe­in­stei­ger stan­ge­de et hjør­ne­s­park ind bag en chan­ce­løs Kas­per Sch­mei­chel til kam­pens re­sul­tat, 1-1 – det var i øv­rigt ty­ske­rens før­ste Pre­mi­er Le­ague-mål. Ci­ty til­ba­ge i top­pen Po­int­de­lin­gen be­ty­der, at Man­che­ster Ci­ty, der i går vandt 3-1 hjem­me over Sout­hamp­ton, over­ha­ler bå­de Lei­ce­ster og Man­che­ster Uni­ted i ta­bel­len og over­ta­ger før­ste­plad­sen.

I bun­den ser det ef­ter­hån­den kulsort ud for Aston Vil­la, der har va­e­ret en fast be­stand­del af den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke si­den 1988. Hjem­me mod op­ryk­ker­ne fra Wat­ford tab­te Vil­la med 2-3. Jo­res Oko­res klub lig­ger uhja­el­pe­ligt sidst med blot fem po­int for 14 kam­pe.

Newcast­le fik end­nu en lus­sing, da hol­det tab­te med he­le 1-5 ude mod Crystal Pa­la­ce, der med stor suc­ces le­des af den tid­li­ge­re Newcast­le-ma­na­ger Alan Par­dew.

Så­dan har Ja­mie Var­dy sco­ret i 11 kam­pe i tra­ek (se­ne­ste kamp først):

1 mål i 1-1-kam­pen

1 mål i 3-0-sej­ren

1 mål i 2-1-sej­ren

1 mål i 3-2-sej­ren

1 mål i 1-0-sej­ren

2 mål i 2-2-kam­pen

1 mål i 2-1-sej­ren

2 mål i 2-5-ne­der­la­get

1 mål i 2-2-kam­pen

1 mål i 3-2-sej­ren

1 mål i i 1-1-kam­pen I alt har Ja­mie Var­dy nu sco­ret 14 mål i den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.