DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­ens to ab­so­lut­te top­hold skal i af­ten af­gø­re, hvem der pt. er det bed­ste dan­ske fod­bold­hold.

Nor­malt vil man se pen­ge­ne sam­le sig på en­ten hjem­me­el­ler ude­sejr, men ik­ke den­ne gang. Me­get us­a­ed­van­ligt er det mest spil­le­de tegn i kam­pen så­le­des uaf­gjort.

»FC Midtjyl­land har på det se­ne­ste va­e­ret me­get svin­gen­de i de­res pra­e­sta­tio­ner, men er nor­malt sva­e­re at be­sej­re på hjem­me­ba­ne. Od­dset-spil­ler­ne har haft sva­ert ved at fin­de en na­tur­lig fa­vo­rit i det­te opgør, hvor­for de fle­ste ind­skud kom­mer på det uaf­gjor­te re­sul­tat,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Kam­pen er da og­så vur­de­ret re­la­tivt li­ge hos book­ma­ker­ne med fø­rer­hol­det fra FC Kø­ben­havn som smal fa­vo­rit i od­ds om­kring 2,50, mens FCM lig­ger lidt i over tre gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.