’Gorm’ tog Dan­mark med storm

BT - - NYHEDER -

VEJR

»Man skal virkelig va­e­re op­ma­er­k­som, hvis man skal ud i tra­fik­ken man­dag mor­gen. Der er mas­ser af va­el­te­de tra­e­er på ve­je­ne over he­le lan­det. Vi er al­le­re­de i gang med at ryd­de op, men det bli­ver sva­ert at få det he­le va­ek,« sag­de Brit Osted Ni­el­sen, vagt­ha­ven­de ved Vej­di­rek­to­ra­tets Tra­fik­cen­ter, søn­dag af­ten. Ud­kør­sel fra­rå­det Over he­le lan­det fra­rå­de­de po­li­ti og be­red­skab al unø­dig ud­kør­sel. Fle­re ste­der blev mid­del­vin­den må­lt til me­re end 36 me­ter pr. se­kund, hvil­ket er me­re or­kan end storm. I Karup må­l­te man iføl­ge TV 2 Vej­ret de kraf­tig­ste vind­stød no­gen­sin­de på me­re end 40 se­kund­me­ter.

Fle­re po­li­tik­red­se meld­te om va­el­te­de tra­e­er, fly­ven­de tag­sten og va­el­te­de skil­te, li­ge­som de før­ste mel­din­ger om de­ci­de­re­de over­svøm­mel­ser ind­løb fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti og Østjyl­lands Po­li­ti først på af­te­nen. I Var­de kør­te en bil ind i et va­el­tet trae. Hel­dig­vis kom in­gen per­so­ner til ska­de i uhel­det. Beg­ge Lil­le­ba­elts­bro­er, Vej­lefjord­bro­en, Svend­borgs­und­bro­en, Lan­gelands­bro­en samt Sto­re­ba­eltsog Øre­sunds­bro­en blev luk­ket i beg­ge ret­nin­ger. Ved Fre­de­ri­cia blev stran­de­de bi­li­ster op­for­dret til at sø­ge ly for vin­den i et fri­tids­cen­ter.

I Kø­ben­havn indstil­le­de DSB bå­de S-tog og al­le tog på kyst­ba­nen. Ta­et på Ho­ved­ba­ne­går­den blev Bern­stor­f­fsga­de af­spa­er­ret på grund af et stil­lads, der var i fa­re for at styr­te sam­men.

På Fyn blev hjem­me­va­er­net ind­kaldt til at di­ri­ge­re tra­fik­ken. En pans­ret mand­skabs­vogn skul­le hja­el­pe det lo­ka­le am­bu­lan­ce­be­red­skab.

STORM Stormen ’Gorm’ var den ene­ste der kom på ba­nen i Her­ning, hvor topkam­pen mel­lem FC Kø­ben­havn og fod­bold­me­stre­ne fra FC Midtjyl­land blev af­lyst. Og­så bredskul­dre­de is­ho­ck­ey­spil­le­re måt­te gi­ve fortabt. Ved Fre­de­ri­cia blev Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls fan­get i en dob­belt­da­ek­ker­bus på vej hjem fra kamp i Aal­borg. Her så det la­en­ge ud til, at spil­ler­ne måt­te over­nat­te i den liv­li­ge dobbeltdaekker, der gyn­ge­de og sva­je­de i vind­stød af der fle­re ste­der blev må­lt til or­kanstyr­ke.

»Alt er luk­ket til og nu hol­der vi blandt en mas­se bus­ser og last­bi­ler. Al­le ho­tel­ler i na­er­he­den er fuldt boo­k­e­de, så vi kom­mer nok til at sove i bus­sen,« sag­de di­rek­tør Bri­an Møl­ler, der var med om bord i bus­sen.

Is­ho­ck­eyhol­det fra Rø­d­ov­re lig­ger num­mer fi­re i den bed­ste, dan­ske liga.

»Vi tab­te til os selv, me­re er der ik­ke at si­ge om den kamp. Og nu kom­mer den­ne storm oven i. Det ene­ste po­si­ti­ve man kan si­ge om det er, at vi er bli­vet ’ry­stet’ godt sam­men på den­ne hjem­tur pga ’Gorm’, lød det fra is­ho­ck­ey-di­rek­tø­ren.

Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls blev fan­get ved Fre­de­ri­cia, da po­li­ti­et på grund af vind­stød af stormstyr­ke be­slut­te­de at luk­ke Lil­le­ba­elts­bro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.