TERRORENS FAR­LI­GE GLANS­BIL­LE­DE

BT - - NYHEDER -

De bruta­le vi­deo­er, hvor IS-kri­ge­re be­går over­greb mod de­res fjen­der, bli­ver i øv­rigt ret­fa­er­dig­gjort ved at vi­se vi­deo­er af dø­de småbørn, kvin­der og ae­l­dre, der iføl­ge IS er of­re for bom­be­tog­ter­ne ud­ført af bå­de den sy­ri­ske re­ge­ring og den ame­ri­kansk le­de­de ko­a­li­tion mod ter­r­or­grup­pen, skri­ver Char­lie Win­ter.

De IS-kon­trol­le­re­de om­rå­der er of­te uden ad­gang til in­ter­net, og når al in­for­ma­tion sty­res af IS, ri­si­ke­rer man, at den in­des­pa­er­re­de be­folk­ning i det sel­ver­kla­e­re­de ka­li­fat med ti­den af­fin­der sig med IS’ bruta­le sty­re­form, me­ner Ja­cque­li­ne Lopour. For ud over pro­pa­gan­da­en for­mår IS i re­a­li­te­ten at le­de et sam­fund, der i det sto­re og he­le fun­ge­rer, med sko­ler, skat­te­o­p­kra­ev­ning og skral­de­bi­ler. Bryl­lup, hus og ben­zin Fle­re sy­re­re har ud­talt, at IS har gen­skabt en form for hver­dag, der lig­ger fjer­nt fra bor­ger­kri­gens ra­eds­ler. En sy­rer fra ter­r­o­ri­ster­nes høj­borg, by­en Raqqa, forta­el­ler iføl­ge Ti­me Ma­ga­zi­ne, hvor­dan IS be­tal­te for hans brors bryl­lup, gav pen­ge til hans na­bo til at genop­byg­ge hans hus, og at han selv fik pen­ge til ben­zin.

»Hvis IS fort­sa­et­ter med at op­nå støt­te gen­nem vel­gø­ren­hed og re­ge­rings­le­del­se, kan grup­pen bli­ve en så in­te­gre­ret del af sam­fun­det, at den bli­ver me­get sva­e­re­re at be­sej­re,« skri­ver Ja­cque­li­ne Lopour og op­for­drer til, at Ve­sten be­ka­em­per IS’ pro­pa­gan­daap­pa­rat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.