DU­EL

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­AF­STEM­NING På tors­dag skal du af­gø­re, om Dan­mark skal er­stat­te det nu­va­e­ren­de rets­for­be­hold med en til­valgs­ord­ning. Hvis det bli­ver et ja, af­gi­ver Dan­mark su­ve­ra­e­ni­tet på en ra­ek­ke om­rå­der in­den­for retspo­li­tik­ken, men kan fort­sa­et­te i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de.

Bli­ver det et nej, be­hol­der vi be­slut­nings­ret­ten i Dan­mark. Til gen­ga­eld ry­ger vi ud af Eu­ro­pol, ind­til vi måt­te få en el­ler an­den sa­er­af­ta­le.

Så langt er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) og hans mod­part i de­bat­ten, eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF) eni­ge.

BT har ud­for­dret de to til en du­el.

Spørgs­må­let er: Fan­ger bor­det ved et ja, så­dan at vo­res selv­be­stem­mel­ses­ret er tabt for altid? El­ler kan Dan­mark tra­ek­ke su­ve­ra­e­ni­te­ten til­ba­ge, hvis vi en dag for­try­der, at vi af­gav den til EU?

Sø­ren Pind sva­rer klart ja til det spørgs­mål. Han har gra­vet dybt i de hi­sto­ri­ske kil­der og hen­vi­ser til den be­ta­enk­ning, som for­fat­nings­kom­mis­sio­nen ud­gav, da den skrev grund­loven i 1953.

»Det frem­går af be­ta­enk­nin­gen, at det, man har gi­vet, kan man altid ta­ge til­ba­ge. Grund­loven er den sta­er­ke­ste retskil­de, vi har. Det er den, dan­ske myn­dig­he­der skal ret­te sig ef­ter. Det kan gø­res med et sim­pelt fler­tal i Fol­ke­tin­get, og vi kan altid ta­ge su­ve­ra­e­ni­tet til­ba­ge. Om vi så kun har 0,001 pct. til­ba­ge, kan vi ta­ge de 99,999 pct. til­ba­ge. Men det er ik­ke uden om­kost­nin­ger. Selv­føl­ge­lig vil nog­le part­ne­re bli­ve su­re på os. I sid­ste en­de er det en sag for EUDom­sto­len. Men det der med, at vi skal spør­ge om lov, er en gang pøl­sesnak. I va­er­ste fald ry­ger vi ud af EU, men kan vi ta­ge su­ve­ra­e­ni­tet til­ba­ge? Ja,« si­ger Sø­ren Pind. ’Grund­loven har altid for­rang’ Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er lodret ue­nig:

»Jeg er nødt til at si­ge til Sø­ren Pind, at hvis han frem­før­te det ar­gu­ment over­for si­ne stu­de­ren­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hav­de han lø­jet. Vi har en EU-ret­lig for­plig­tel­se til at ef­ter­le­ve trak­ta­ten,« si­ger han.

»Den kan vi op­ha­e­ve ved lov,« sva­rer Sø­ren Pind.

»Vi kan op­ha­e­ve det he­le ved lov,« ly­der mod­ar­gu­men­tet fra Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, »men det vil ik­ke ha­ve gyl­dig­hed, med­min­dre vi mel­der os ud af EU. Hvis Fol­ke­tin­get vil tra­ek­ke et om­rå­de til­ba­ge, sker der det, at EU ik­ke vil an­er­ken­de det. Det ske­te for Grøn­land i 1986, da man vil­le ud af den fa­el­les fi­ske­ripo­li­tik. Det kun­ne man ik­ke, og så meld­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.