LEN

BT - - NYHEDER -

Grøn­land sig helt ud af EU,« si­ger han og dril­ler Sø­ren Pind med, at han åben­bart ik­ke ved, at EU-ret­ten står over alt an­det.

Hvis Dan­mark en dag for­try­der, at vi er med i EUs retspo­li­tik, kan rets­for­be­hol­det ik­ke ge­nind­fø­res, ly­der hans kon­klu­sion.

»Men hør nu her,« si­ger Sø­ren Pind, »i den al­ler­ny­e­ste stats­ret står, at ad­gan­gen til at til­ba­ge­kal­de no­get ved lov ga­el­der, og­så selv om det stri­der mod Danmarks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. Det ko­ster, men man kan gø­re det,« si­ger han og hen­vi­ser til de yp­per­ste juri­di­ske hjer­ner her­hjem­me, der uden tø­ven slår fast, at grund­loven altid har for­rang.

Det er mu­ligt, at EU-ret­ten kan over­trum­fe en al­min­de­lig lov, men alt­så ik­ke grund­loven.

Men den ud­la­eg­ning fe­jer Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt af bor­det med et smil.

»Hvis vi til­ba­ge­kal­der su­ve­ra­e­ni­tet, vil EU er­kla­e­re, at be­slut­nin­gen er ulov­lig og idøm­me os sank­tio­ner,« si­ger han.

»Du snak­ker udenom. Sa­gen er, at vi kan gø­re det, hvis vi vil,« af­bry­der Pind.

»Så vil EU sank­tio­ne­re os her­fra og til hel­ve­de.« »Så sva­rer vi, at vi ik­ke vil be­ta­le.« »Men hvor­for lø­be den risiko,« spør­ger Mes­ser­s­ch­midt. ’EU-ret­ten er sta­er­ke­st’ »Dansk Fol­ke­par­ti tur­ne­rer med en på­stand om, at vi ik­ke kan ta­ge su­ve­ra­e­ni­tet til­ba­ge. Det er us­andt.«

»Ef­ter EU-ret­ten kan man ik­ke gø­re det, med­min­dre EU gi­ver lov. Det bør du af hen­syn til dit renom­mé og til dit mi­ni­ste­ransvar an­er­ken­de,« si­ger Mes­ser­s­ch­midt.

»Det er en mas­se ord, der ik­ke har no­gen gyl­dig­hed. Du me­ner sim­pelt­hen, at EU-ret­ten er sta­er­ke­re en grund­loven?« »Det er den da.« »Det er jeg da li­geg­lad med. Ta­enk, du er jo ble­vet eu­ro­krat. Du for­fa­eg­ter EU-ret­tens over­højhed over­for grund­loven,« si­ger Pind og smi­ler.

»Jeg for­hol­der mig til den ulyk­ke­li­ge rets­stil­ling, som dit par­ti har bragt Dan­mark i,« sva­rer Mes­ser­s­ch­midt.

»Den ny­e­ste stats­for­fat­nings­ret i Dan­mark si­ger, at vi kan ta­ge et om­rå­de til­ba­ge, hvis vi vil,« si­ger Sø­ren Pind.

Og her­med er fron­ter­ne truk­ket op og skrid­tet af.

I mor­gen mø­des de to til en ny du­el i Roskil­de, og da­gen ef­ter i Kruså. Hvis vi stem­mer ja, tvin­ges vi ind i et over­stats­ligt Schen­gen­sam­ar­bej­de

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.