Ju­le­hja­elp sa­et­ter nye re­kor­der

BT - - NYHEDER -

Sid­ste år del­te Rø­de Kors 6.628 ju­le­kur­ve ud, og or­ga­ni­sa­tio­nen for­ven­ter at en­de et sted be­ty­de­ligt over 7.000 i år. Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen. Mødre­hja­el­pen har ny re­kord med ind­til vi­de­re 39 pro­cent fle­re an­sø­ge­re end sid­ste år. Dansk Fol­ke­hja­elp og Frel­sens Ha­er op­le­ver og­så en stig­ning.

»Vi op­le­ver, at man­ge fa­mi­li­er i hø­je­re grad pres­ses af ar­bejds­løs­hed el­ler ram­mes af syg­dom. Sam­ti­dig får vi og­så fle­re lo­ka­laf­de­lin­ger, som ud­de­ler ju­le­hja­elp,« si­ger pro­jekt­le­der for ju­le­hja­el­pen i Rø­de Kors Tro­els Øster­gaard til Søn­dags­a­vi­sen. Sva­ert for bør­ne­ne »Det kan va­e­re me­get sva­ert for børn at ven­de til­ba­ge til kam­me­ra­ter­ne og ik­ke kun­ne ta­le med om de­res ga­ver og en hyg­ge­lig jul. Det gi­ver så­dan en kurv mu­lig­hed for,« si­ger fa­mi­li­e­rå­d­gi­ver Lo­la Jen­sen, som er Rø­de Kors’ am­bas­sa­dør for ju­le­hja­elp.

Man­ge, som umid­del­bart ik­ke ser øko­no­misk tra­eng­te ud, sø­ger al­li­ge­vel om ju­le­hja­elp, for­kla­rer Lo­la Jen­sen.

»Der er man­ge, som sid­der i en vil­la på 130 kva­drat­me­ter, som ba­re har va­e­ret uhel­di­ge, og som der­for er tra­engt øko­no­misk,« si­ger hun og fort­sa­et­ter: »Vi op­le­ver en stig­ning i ma­eng­den af fat­ti­ge. Kon­tant­hja­el­pen er ble­vet be­skå­ret, og det har skabt et stør­re be­hov. Jeg tror og­så, at der er fle­re, der har et be­hov for hja­elp, men som al­drig mel­der sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.