Po­li­ti sen­des ik­ke ud til ga­d­eu­ro me­re

BT - - NYHEDER -

Ef­ter­forsk­ning af ind­brud, pa­trul­jer ved ga­despek­tak­ler i so­ci­alt be­la­ste­de om­rå­der og over­våg­ning af narkokri­mi­nel­le. Det er nog­le af de op­ga­ver, som be­tjen­te fra tre for­skel­li­ge po­li­tik­red­se forta­el­ler, at de må la­eg­ge ne­derst i bun­ken, skri­ver Søn­dags­vi­sen.

»I vagt­cen­tra­len sid­der alarmope­ra­tø­rer­ne og prø­ver at få folk til at lø­se op­ga­ven, uden at der sen­des po­li­ti­pa­trul­je til ste­det. Når der er højtrå­ben­de un­ge i et bo­lig­om­rå­de el­ler kør­sel med ulov­li­ge knal­ler­ter, må bor­ger­ne fin­de sig i det. Der kun­ne man før sen­de en pa­trul­je ud,« forta­el­ler Mi­cha­el Møl­ler, for­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning, til Søn­dags­a­vi­sen.

Det er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar og flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, der ae­der po­li­tiets ar­bejds­tid op. Det går ud over ind­sat­sen for at ska­be tryg­hed for bor­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.