’DRs jour­na­li­stik er ten­den­tiøs’

BT - - NYHEDER -

KONTROVERS drej­ning. Den mest cen­tra­le kil­de i hi­sto­ri­en slår fast, at DR ik­ke ci­te­re­de ham kor­rekt. For­skel­li­ge eks­per­ter ud­ta­ler sig I indsla­get i TV Avi­sen ud­ta­ler for­skel­li­ge eks­per­ter sig kri­tisk om Es­ben Lun­de Lar­sens ph.d.-af­hand­ling. En af dem, pro­fes­sor eme­ri­tus ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet He­i­ne An­der­sen, sag­de til ka­me­ra­et:

»Selv om det er sjusk, så er det al­li­ge­vel plagi­at,« og sag­de at det er i strid med reg­ler­ne.

Her­ef­ter be­gyn­der in­ter­viewet med Pe­ter San­døe, hvis ord som eks­pert ve­jer langt tun­ge­re end de fo­re­gå­en­de, ef­ter­som han er na­est­for­mand Jeg sag­de i fle­re om­gan­ge til de to til­ste­de­va­e­ren­de jour­na­li­ster, at hvis der kun var ta­le om det ene ci­tat, så var der ik­ke så me­get at kom­me ef­ter

Pe­ter San­døe, pro­fes­sor ved

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

i det ud­valg, der er sat i ver­den for at vur­de­re god vi­den­ska­be­lig prak­sis på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Opla­eg­get til in­ter­viewet med Pe­ter San­døe ly­der:

»Sam­me hold­ning de­ler Pe­ter San­døe, der i dag er na­est­for­mand i prak­sis­ud­val­get på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.«

Pro­ble­met er ba­re, at pro­fes­soren var ue­nig.

»Jeg blev ved med at si­ge, at man var nødt til at se på, om det kun var det ene ci­tat, der var ta­le om, el­ler om der var an­dre ting, der pe­ge­de på, at der var ta­le om no­get for­sa­et­ligt el­ler groft uagt­somt. Jeg sag­de i fle­re om­gan­ge til de to til­ste­de­va­e­ren­de jour­na­li­ster, at hvis der kun var ta­le om det ene ci­tat, så var der ik­ke så me­get at kom­me ef­ter,« si­ger Pe­ter San­døe og fort­sa­et­ter:

»Og så klip­per de mig med det me­get stram­me ci­tat, som kun gen­gi­ver halv­de­len af mit syns­punkt. For hver gang jeg sag­de, at der kun­ne va­e­re ta­le om plagi­at, na­evn­te jeg og­så mit for­be­hold og gjor­de me­get ud af at un­der­stre­ge det. Når DR så ik­ke brin­ger det, bru­ger de mig til at dra­ge en kon­klu­sion, jeg selv eks­pli­cit ta­ger af­stand fra,« for­kla­rer han og kal­der DRs jour­na­li­stik for »ten­den­tiøs«.

Po­li­tisk re­dak­tør i DR Nyhe­der Uf­fe Tang er over­ra­sket over kri­tik­ken.

»Det un­drer mig, at den her kri­tik kom­mer fra Pe­ter San­døe, og det er jeg ae­r­ger­lig over. Men jeg skal til­ba­ge og ha­ve fun­det ud af, pra­e­cis hvad der er op og ned i sa­gen. Vi har på in­gen må­de for­søgt at skju­le no­get el­ler har haft nog­le dags­or­de­ner i det her. Tva­er­ti­mod har vi va­e­ret utro­lig for­sig­ti­ge,« si­ger Uf­fe Tang.

I spørgs­må­let om selv­plagi­at i mi­ni­ste­rens af­hand­ling er det iføl­ge Pe­ter San­døe des­u­den kun in­den for sund­heds­vi­den­skab og til­gra­en­sen­de om­rå­der, at der er egent­li­ge reg­ler om selv­plagi­at, hvil­ket han og­så un­der­stre­ge­de over for DR. Plagi­at og ure­de­lig­hed »Med det jeg har set ind­til vi­de­re, har jeg sva­ert ved at se, at der kan va­e­re ta­le om plagi­at el­ler ure­de­lig­hed i lovens for­stand. Men der er da nog­le ste­der, hvor han som ph.d.stu­de­ren­de ik­ke le­ver op til ga­engse nor­mer for god vi­den­ska­be­lig prak­sis. Og­så her er jeg nødt til at ta­ge et af­gø­ren­de for­be­hold, nem­lig at an­dre jo kan gra­ve nye ting frem,« si­ger pro­fes­soren.

BT har gen­nem­gå­et mi­ni­ste­rens af­hand­ling. Her frem­går det ty­de­ligt, at Es­ben Lun­de Lar­sen i et tid­li­ge­re af­snit kor­rekt ci­te­rer kil­den Ove Kaj Pe­der­sen for det ci­tat, som han se­ne­re bru­ger i sin kon­klu­sion. Det und­lod DR at forta­el­le i indsla­get. To af eks­per­ter­ne, der med­vir­ke­de i DRs indslag, Ben­te Ha­ge­lund, rek­tor ved Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, og Pe­ter San­døe, si­ger til BT, at det sta­dig­va­ek er en fejl, at mi­ni­ste­ren ik­ke ci­te­re­de Ove Kaj Pe­der­sen i kon­klu­sio­nen, men at det er en for­mil­den­de om­sta­en­dig­hed, at han tid­li­ge­re i af­hand­lin­gen ci­te­re­de Ove Kaj Pe­der­sen kor­rekt.

En tred­je eks­pert i hi­sto­ri­en, He­i­ne An­der­sen, »fast­hol­der, at der er ta­le om en fejl, når der ik­ke er ci­ta­tions­tegn og hen­vis­ning, uan­set det er for­mil­den­de, at der tid­li­ge­re er hen­vist, er der er ta­le om grov sjusk set i sam­men­ha­eng med de øv­ri­ge fejl«.

Forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen har selv bedt Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om at un­der­sø­ge af­hand­lin­gen.

»An­kla­ger­ne om min ph.d.-af­hand­ling er jeg ufor­stå­en­de over­for. Jeg ser nu med sinds­ro frem til den un­der­sø­gel­se, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet la­ver, så det bli­ver klart for al­le, om der er hold i dem,« skri­ver Es­ben Lun­de Lar­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.