Ja, men­ne­ske­han­del er gra­en­se­over­skri­den­de Nej, valg­kam­pen for­simp­ler de­bat­ten

BT - - DEBAT -

PIA OL­SEN DYHR

til at lø­se pro­ble­met med men­ne­ske­han­del i fa­el­les­skab, så jeg me­ner helt klart, et ’ja’ til af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det er vig­tigt i den sam­men­ha­eng. Han­del med kvin­der er en af de mest gra­en­se­over­skri­den­de for­mer for kri­mi­na­li­tet. Bå­de i or­dets egent­li­ge for­stand, men og­så i den men­ne­ske­li­ge for­stand. Eu­ro­pol la­ve­de for ek­sem­pel en a ktion i ju­ni, hvor man ram­te 30 bag­ma­end sam­ti­dig. De hav­de hand­let over 110 kvin­der. Det er der­for nød­ven­digt, at kam­pen mod kvin­de­han­del sker ko­or­di­ne­ret og i fa­el­le­skab, for­di man er nødt til at tra­ek­ke på hin­an­dens in­for­ma­tio­ner. Det bli­ver og­så nødt til at fo­re­gå van­vit­tig ef­fek­tivt og hur­tigt. El­lers for­svin­der nog­le af bag­ma­en­de­ne.

VI ER NØDT

DRUDE DA­H­LERUP

for­simp­le de­bat­ten, når man for­sø­ger at få be­ka­em­pel­se af men­ne­ske­han­del til at hand­le om et ’ja’ el­ler et ’nej’ til fol­ke­af­stem­nin­gen den 3. de­cem­ber. Men­ne­ske­han­del be­ka­em­pes man­ge for­skel­li­ge ste­der. Dan­mark er med til at be­ka­em­pe men­ne­ske­han­del i for ek­sem­pel Eu­ro­pol, i det nor­di­ske sam­ar­bej­de, i Øster­sø­sam­ar­bej­det og i Eu­ro­pa­rå­det. Vi er der­for med man­ge ste­der for at be­ka­em­pe han­del med for ek­sem­pel kvin­der. Men­ne­ske­han­del spa­en­der enormt bredt og hand­ler der­for ik­ke kun om, hvor­vidt der sid­der nog­le po­li­ti­ma­end i Eu­ro­pol i Haag og dis­ku­te­rer det her.

DET ER AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.