’ ’

BT - - DEBAT -

DET ER BÅ­DE

Vi er nødt til at lø­se pro­ble­met med men­ne­ske­han­del i fa­el­les­skab

Eu­ro­pol og EU-di­rek­ti­vet om men­ne­ske­han­del, der spil­ler ind på om­rå­det om be­ka­em­pel­sen af men­ne­ske­han­del. Men vi ved for ek­sem­pel ik­ke, om vi kan få en pa­ral­lelaf­ta­le om med­lem­skab af Eu­ro­pol, hvis det bli­ver et ’nej’. Og hvil­ken pa­ral­lelaf­ta­le, vi kan få, er no­get, de øv­ri­ge 27 med­lem­slan­de skal be­slut­te. Nor­ge og Schweiz har sa­er­af­ta­ler, men det gi­ver ik­ke li­ge så ef­fek­ti­ve mu­lig­he­der i kri­mi­na­li­tets­be­ka­em­pel­sen . Når de for ek­sem­pel skal sø­ge i Eu­ro­pols da­ta­ba­se, skal de sø­ge om til­la­del­se til det først. Dan­mark kan ba­re slå det op. Sid­ste år søg­te vi me­re end 70.000 gan­ge, sam­men­lig­net med Nor­ge søg­te de kun 2.000 gan­ge.

li­ge så me­get om at sa­et­te ind over­for ef­ter­spørgs­len. Hvis der ik­ke var no­gen ma­end, der ef­ter­s­purg­te kvin­der og børn til prosti­tu­tion, så var der hel­ler ik­ke no­gen men­ne­ske­han­del. Det er der­for lidt en for­fejl­et dis­kus­sion at gø­re be­ka­em­pel­sen af men­ne­ske­han­del til et spørgs­mål om at va­e­re med i Eu­ro­pol el­ler ej.

Pia Ol­sen Dyhr

DET HAND­LER MINDST

man la­vet for­bud mod køb af sex, og dem, der står bag han­del med kvin­der, går nu uden om Sve­ri­ge, da de får et pro­blem med lov­giv­nin­gen. Ef­ter­forsk­nin­gen er selv­føl­ge­lig og­så me­get vig­tig, så man kan fan­ge de kri­mi­nel­le bag. Men der kan og­så la­ves kampag­ner, som man før har gjort det i Dan­mark. Men det er man stop­pet med igen.

I SVE­RI­GE HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.